Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Anmodningen ble tatt til følge. Enstemmig.

Klageren søkte om beskyttelse i 2015. Han søkte beskyttelse under henvisning til at det var krig der han kom fra og Taliban hadde plaget familien. UDI avslo søknaden i april 2017 da man mente at han ikke falt under forfølgelsesgrunnene i konvensjonen. Det var ikke grunnlag for opphold etter utlendingsloven § 38.

UNE opprettholdt UDIs avslag i desember 2017. UNE la til grunn at klageren holdt tilbake opplysninger i saken om familie og nettverk. Hans forklaring ble ikke lagt til grunn og UNE anså at han hadde forsvarlig omsorg ved retur.

I mars 2018 kom det nye opplysninger om klagerens forhold til Taliban og at han var homofil. I mai 2018 innkom en formell omgjøringsanmodning. I august 2018 opprettholdt UNE tidligere vedtak.

I november 2018 kom det en ny omgjøringsanmodning fra NOAS med helsedokumentasjon mv.

I nemndmøtet forklarte klageren seg om sin seksuelle legning. Tidligere verge forklarte seg også.

På bakgrunn av forklaringene konkluderte nemnda med at klagerens forklaring fremstod som noenlunde sannsynlig. Nemnda la til grunn at klageren er homofil og i tråd med praksis fikk han innvilget en tillatelse etter § 28 (1) a). Tillatelsen ble tidsbegrenset til ett år av hensyn til ID-kontroll da nemnda mente at han må kunne skaffe seg, og fremlegge, et afghansk pass.

Var dette sammendraget nyttig?