Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken er behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke er vesentlige tvilsspørsmål.

Anmodningen ble tatt delvis til følge.

Sammendraget gjelder hele familien.

Kvinne med barn kom i til Norge i 2011 og søkte om beskyttelse. De fikk innvilget oppholdstillatelse fra UDI etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a. Et par år senere kom også ektemann/far til Norge og søkte om beskyttelse. Familien fikk et barn til, som sammen med far fikk avslag på asylsøknaden. Oppholdstillatelsen til kvinnen og det eldste barnet ble samtidig tilbakekalt etter lovens § 37 første ledd bokstav e. UDI begrunnet vedtaket om tilbakekall/opphør med at kvinnen hadde fått sin opprinnelige oppholdstillatelse fordi hun ikke hadde et mannlig nettverk i Afghanistan. Siden ektemannen hadde dukket opp, kunne familien returnere til hjemlandet sammen. UNE var enig med UDI, og opprettholdt vedtakene.

Familien ble værende i Norge, og i denne perioden opparbeidet særlig det eldste barnet en sterk tilknytning til lokalsamfunnet gjennom en oppholdstid på syv år og skolegang.

Ved vurderingen av omgjøringsanmodningen konkluderte UNE med at det forelå sterke menneskelige hensyn. Det ble bemerket at det også var innvandringsregulerende hensyn i saken som talte mot å gi tillatelse, men at disse hensynene veide mindre tungt enn hensynet til barnet og barnets tilknytning. Oppholdstillatelse på humanitært grunnlag ble dermed gitt til det eldste barnet. Foreldrene og det yngste barnet fikk avledede tillatelser.

Familiens identiteter ble ansett ikke sannsynliggjort ettersom de ikke hadde fremskaffet hjemlandets pass, og heller ikke fremlagt andre identitetsdokumenter. Oppholdstillatelsene ble derfor gjort begrenset etter utlendingsloven § 38 femte ledd.

Var dette sammendraget nyttig?