Sist oppdatert: 19.03.2020 19.03.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Klageren fikk ikke fornyet oppholdstillatelsen som var gitt fordi han var vernet mot utsendelse, se utlendingsloven § 73 og 74. De politiske forholdene i hjemlandet hadde endret seg slik at han ikke lenger var vernet mot retur.

Sakens bakgrunn og UDIs vurdering

Klageren har tidligere fått midlertidig oppholdstillatelse etter utlendingsloven§ 74, jf. § 73. Bakgrunnen for dette var politiskaktivitet i Norge som tilsa at han ville risikere forfølgelse ved retur til hjemlandet (sur place).

Han søkte om fornyelse av oppholdstillatelsen, men fikk avslag. UDI mente det hadde skjedd store endringer i hjemlandet den siste tiden og at det var tegn til en vedvarende positiv utvikling. Organisasjoner og partier som før var forbudt var nå blitt lovlig. UDI så hen til at det forekom en god del etnisk og politisk motivert vold i landet og at underliggende langvarige etniske og territorielle konflikter nå hadde blusset opp. UDI mente imidlertid at dette fikk betydning for vurderingen av klagerens sak. Det avgjørende var om dagens myndigheter i hjemlandet ville se på klageren som en trussel. UDI mente at dette ikke var tilstrekkelig sannsynliggjort. Klageren risikerte ikke lenger forfølgelse og var derfor ikke vernet mot retur til hjemlandet.

 

UNEs vurdering

UNE fornyet ikke klagerens oppholdstillatelse. UNE viste til at den senere tidens endringer i hjemlandet innebar at personer som har drevet politisk aktivitet ikke lenger risikerer forfølgelse ved retur, og var enig i UDIs vurdering.

UNE vurderte deretter om det ellers var grunnlag for å innvilge klageren beskyttelse etter utlendingsloven § 28 første ledd. De politiske reformene var blitt godt mottatt i store deler av befolkningen, men UNE var kjent med urolighetene enkelte steder i landet og at disse urolighetene i hovedsak hadde sin bakgrunn i etniske konflikter. Disse forholdene var imidlertid ikke av en slik karakter at klageren risikerte forfølgelse eller overgrep ved retur.

UNE mente det heller ikke var grunnlag for å gi oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge.

Var dette sammendraget nyttig?