Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Utvisning

Saken ble behandlet i nemnd uten personlig fremmøte fordi dette ikke var nødvendig av hensyn til de spørsmål som bød på vesentlig tvil.

Klagen ble tatt til følge. Enstemmig.

Mann utvist med fem års innreiseforbud. Det grunnleggende vilkår for utvisningen etter utlendingsloven § 68 første ledd bokstav b var oppfylt. Spørsmålet var om utvisning med fem års innreiseforbud ville være et uforholdsmessig tiltak. Den straffbare handlingen ble etter nemdas vurdering ansett som et meget alvorlig forhold. Videre vurderte nemnda klagerens tilknytning til riket. Klageren var 11 år og 11 måneder ved ankomst til Norge. Botid og integrering ble vurdert, samt klagerens tilknytning til Tyrkia og klagerens helsesituasjon. Nemnda vurderte de ulike momentene og kom til at klagerens tilknytning til Norge og hans manglende tiknytning til Tyrkia var avgjørende momenter i saken. Klagerens lave alder ved ankomst og hans alvorlige psykiske lidelse ble tillagt vekt. Nemnda kom etter en helhetsvurdering til at det ville være uforholdsmessig å utvise klageren.

Var dette sammendraget nyttig?