UNE behandlet færre saker enn året før. Det var flest asylsaker.

Infografikk med nøkkeltall for 2020

 

UNE behandlet totalt 5284 saker i 2020. Dette er en nedgang på 19 prosent fra 2019.*

Lengre saksbehandlingstid

Mens antall saker gikk ned, gikk saksbehandlingstiden opp. Saksbehandlingstid er den tiden som går fra UNE har mottatt en sak, til saken er avgjort og man får skriftlig svar. I 2020 lå den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden på 130 dager.

Dette er en økning på 42 dager sammenlignet med i 2019.

Betydelig nedgang i antall familieinnvandringssaker

Det ble behandlet færre saker av alle sakstyper, bortsett fra saker om permanent oppholdstillatelse. UNE behandlet 333 saker om permanent oppholdstillatelse.

De største sakstypene var asyl, utvisning, familieinnvandring, arbeidstillatelse og statsborgerskap. Dette så nesten likt ut i 2019, bortsett fra at det i 2020 var flere utvisningssaker enn familieinnvandringssaker.

Vi har sett en kraftig nedgang i antall familieinnvandringssaker, fra 1186 til 734 saker på ett år. Dette er en nedgang på 38 prosent.

Antall saker fordelt utover sakstyper

2020

Sakstype Antall saker
Asyl 1103
Utvisning 819
Familieinnvandring 734
Arbeidstillatelse 682
Statsborgerskap 414

Asyl var den største sakstypen

Det var aller flest asylsaker, totalt 1103 saker. Selv om antallet asylsaker er færre enn i 2019, har prosentandelen behandlede asylsaker økt fra 20 prosent i 2019, til 21 prosent i 2020.

Andel nemndmøter i asylsaker lå på 10 prosent.

Flest asylsøkere fra Iran

Hvis vi ser på asylsaker fordelt over land, kom det flest asylsøkere fra Iran. I 2019 kom det flest asylsøkere fra Afghanistan. På ett år har det skjedd et fall på 64 prosent i antall asylsøkere fra Afghanistan.

Topp 5 asylland

2020

Land Antall saker
Iran 172
Irak 109
Statsløse 105
Russland 94
Afghanistan 76

2019

Land Antall saker
Afghanistan 209
Iran 177
Irak 115
Etiopia 102
Eritrea 94

Økning i antall saker omgjort

I 2020 ble 12% av sakene som kom til UNE omgjort. Dette er saker som har fått avslag fra UNE én gang før, hvor klageren ber oss se på saken på nytt.

Antall saker som er omgjort har gått opp fra 2019, da lå det på 11,6 prosent.

Lese mer?

Du kan finne mer om nøkkeltall for UNEs saksbehandling her.

* På grunn av avrundinger og mulige korrigeringer i datamaterialet, kan tallene i denne artikkelen avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter.