utsatt-iverksetting

Regjeringen vil legge til rette for en engangsløsning for lengeværende ureturnerbare asylsøkere som har bodd mer enn 16 år i Norge.

I påvente av engangsløsningen har Justis- og beredskapsdepartementet instruert UDI og UNE om å utsette iverksettingen av vedtak der:

  • det senest 1. oktober 2021 vil være mer enn 16 år siden utlendingen søkte asyl i Norge, og
  • utlendingen innen 1. oktober 2021 vil ha en samlet alder og oppholdstid i Norge på minst 65 år.

Utsatt iverksetting betyr at personen kan oppholde seg i Norge frem til saken er vurdert etter de nye reglene. 

Selv om det gis utsatt iverksetting betyr ikke det at utlendingen vil få opphold etter engangsløsningen når den kommer. UDI og UNE vil måtte vurdere hver enkelt sak konkret.

Hva skjer nå?

Inntil videre vil politiet ikke foreta tvangsreturer. Plikten den enkelte har til selv å returnere etter avslag blir også midlertidig opphevet.

  • Personer som har en sak til behandling i UNE, og som er omfattet av instruksen, vil få beskjed om at utreiseplikten oppheves midlertidig.
  • UNE vil gi utsatt iverksetting i saker omfattet av instruksen, hvor PU planlegger en retur, men hvor UNE ikke har mottatt en omgjøringsanmodning.
  • De som ønsker at UNE skal gi utsatt iverksetting, og som ikke har en sak til behandling, må be om det ved å kontakte UNE skriftlig.

Instruksen gjelder ikke saker der en utlending er utvist etter utlendingsloven § 66 første ledd bokstav b, c, e, eller g, eller § 126 annet ledd.

Les instruksen GI-04/2020 her.