Stortinget

Foto: Bigstockphoto

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et nytt forslag om regelverksendringer knyttet til utvisning og tilleggstid for permanent oppholdstillatelse. UNEs høringssvar inneholder spørsmål om avklaringer og forslag til endringer.

I korte trekk går departementets forslag (lenke til regjeringen.no) ut på at utlendingsforvaltningen, som et alternativ til utvisning, skal kunne pålegge utlendinger tre års ekstra botid i Norge før permanent oppholdstillatelse kan innvilges.

Forslaget er ment å gi utlendingsforvaltningen større fleksibilitet i behandlingen av utvisningssaker, for eksempel i tilfeller hvor utvisning blir vurdert som et uforholdsmessig tiltak. «Uforholdsmessig» betyr at konsekvensene av en utvisning blir vurdert som for store i forhold til grunnlaget for utvisningen. Grunnlaget kan for eksempel være grovt brudd på utlendingsloven.

Den ekstra botiden kalles «tilleggstid», og skal bare brukes i hva departementet omtaler som «særlige tilfeller». UNE etterlyser tydeligere avklaringer om når tilleggstiden skal kunne anvendes.

Vi ser også forskjellsbehandling som en mulig utilsiktet konsekvens av regelendringene. Forslaget omfatter bare utlendinger som konkret har blitt vurdert utvist.

UNE har sett en rekke eksempler på saker som omhandler lengeværende barn (barna har bodd i Norge over en lengre periode) hvor det er grunnlag for å utvise begge foreldrene, men hvor bare den ene forelderen blir utvist - etter en forholdsmessig vurdering.

Slik departementets forslag fremstår for UNE, vil regelendringen kunne gjøre at forelderen som blir vurdert utvist, i stedet får oppholdstillatelse og tilleggstid. Forelderen som ikke har blitt vurdert utvist, vil i stedet kunne få et avslag på en eventuell søknad om oppholdstillatelse.

Vårt høringssvar inneholder mer utfyllende kommentarer om hvordan vi tror de nye reglene vil kunne slå ut i ulike tilfeller. Vi kommer også med forslag som vi mener vil skape bedre sammenheng i regelverket.

Du kan lese hele høringssvaret her.