hender-une-grønn-1500x1000px.jpg

Endrede interne retningslinjer vil gi bedre informasjon til advokater og andre rettshjelpere. UNE gjør også andre endringer som kan gi noen flere nemndmøter og flere muntlige forklaringer.

I den politiske plattformen for dagens regjering står det at regjeringen vil ha en fornyet gjennomgang av klageordningen på utlendingsfeltet. UNE kan også selv vurdere behovet for utviklingstiltak. I et brev til departementet 7. januar redegjør UNE for flere tiltak som vil styrke rettssikkerheten og åpenheten i saksbehandlingen (PDF).

Avgjørelsesform

UNE har interne retningslinjer om valg av avgjørelsesform, og disse påvirker blant annet hvor mange saker som avgjøres i nemndmøter. Dette er retningslinjer gitt av UNE-direktøren, og de vil nå bli endret.

Dersom Høyesterett konkluderer med at et vedtak fra UNE er ugyldig, skal det heretter være nemndmøte ved UNEs nye behandling av saken. Unntak gjelder hvis nemndlederen vil treffe et nytt vedtak til fordel for klageren, for eksempel å gi vedkommende tillatelse til å bo i Norge eller å oppheve et innreiseforbud.

Retningslinjene vil også gi veiledning for vurdering av avgjørelsesform etter rettskraftige tap i tingretten eller lagmannsretten og etter kritikk fra Sivilombudsmannen.

Nye asylanførsler

Noen asylsøkere endrer sitt asylgrunnlag underveis i saksløpet. Det nye kan være for eksempel konvertering fra islam til kristendom, politisk aktivitet eller å stå åpent fram med en seksuell orientering man tidligere holdt skjult.

UNE tar sikte på å regulere – og også klargjøre på våre nettsider – når klagerne i slike situasjoner bør få anledning til å avgi muntlig forklaring. Den muntlige forklaringen vil da kunne skje enten ved at UNE returnerer saken til UDI for et nytt asylintervju, ved et møte hos oss i UNE, eller ved at saken blir avgjort i et nemndmøte.

Informasjon før nemndmøter

Dagens rutiner sikrer ikke alltid at parten før nemndmøtet får kjennskap til hva som blir hovedtemaene i saken og hvilken landinformasjon UNE vurderer som særlig relevant. UNE vil nå sikre at parten på forhånd blir orientert om de sentrale spørsmålene nemnda skal vurdere. Dessuten skal parten få samme informasjon om saken som nemndmedlemmene, blant annet bli orientert om de landrapportene nemndmedlemmene blir oppfordret til å lese.

De fleste klagere som blir innkalt til nemndmøte, har med seg en advokat eller rettshjelper. Bedre informasjon til «parten» vil derfor vanligvis innebære at denne advokaten eller rettshjelperen får bedre forutsetninger til å bistå klienten sin.

Høring av barn

Rutiner som gjelder UNEs saksbehandling overfor barn er i dag spredd på flere interne styringsdokumenter. Vi arbeider nå med å samle det som gjelder høring av barn på ett sted, noe som vil tydeliggjøre våre forpliktelser. Vi har en tid gjennomført en rekke tiltak knyttet til barnefaglige emner, slik som høring av barn og økning av samtalekompetansen hos beslutningstakerne.

Informasjon om praksis

UNE vet ut fra brukerundersøkelser at advokater og andre rettshjelpere synes vår synliggjøring av praksis ikke er god nok. Når de skal argumentere for sine klienter, har de behov for å vite mer om UNEs lovforståelse, skjønnsutøvelse og annet som viser hvordan UNE praktiserer og forstår regelverket. Dette tar UNE sikte på å imøtekomme bedre i løpet av 2019 og fremover. Det vil kunne skje gjennom å forbedre vår offentlige praksisbase eller ved flere og mer brukervennlige offentlige praksisbeskrivelser.

Se også: