VF1.jpg

Velkommen til Utlendingsnemnda. Når du klager på et vedtak fra UDI, sendes saken din til oss for en ny vurdering.

VF2.jpg

I noen tilfeller trenger vi mer informasjon om deg. Da innkaller vi deg til et nemndmøte, som er din mulighet til å forklare deg nærmere om saken din.

VF3.jpg

Som oftest behandler UNE saker om beskyttelse og asyl. Likevel er ikke et nemndmøte hos oss et nytt asylintervju. Nå er hensikten å få klarhet i ubesvarte spørsmål. Det er derfor viktig at du benytter anledingen til å fortelle sannheten og opplyse saken din så godt som mulig.

VF4.png

Flere personer vi være tilstede i et nemndmøte

VF5.png

Har du en advokat, vil denne sitte ved siden av deg. Advokaten sikrer at dine rettigheter blir tatt vare på.

VF6.png

På den andre siden av bordet finner du nemndlederen. Nemndlederen er jurist, og har samme bakgrunn som en dommer.

VF7.jpg

Det er nemndlederen som leder møtet, sammen med to nemndmedlemmer. De tre utgjør nemnda, og det er disse som avgjør saken din. Avgjørelsen de kommer fram til baserer seg først og fremst på det som du har forklart tidligere, i tillegg til det som kommer fram i nemndmøtet.

VF8.png

Saksbehandleren er den som forbereder saken din for nemnda, men har ingen rolle i å avgjøre saken. Du kan likevel få spørsmål fra saksbehandleren under nemndmøtet.

VF9.png

I noen tilfeller vil det også være en landrådgiver fra Landinfo i nemndmøtet. Landrådgiveren har god kunnskap om ditt opprinnelsesland, og skal kun uttale seg generelt om situasjonen der du kommer fra.

VF10.png

Det vil også være en tolk tilstede i møtet. Tolken oversetter alt som blir sagt, og er godkjent og kvalitetssikret av UDI. Det betyr at tolken, i likhet med alle andre i nemndmøtet, har taushetsplikt.

VF11.jpg

Det er straffbart for møtedeltakerne å bryte taushetsplikten. Du skal derfor kunne forklare deg i møtet uten å være redd for at andre får vite hva du har sagt.

VF12.jpg

Det første som skjer i et nemndmøte, er at nemndlederen introduserer møtedeltakerne og hva som skal skje. Du vil nå bli stilt spørsmål, og får anledning til å forklare deg om temaer som nemnda lurer på. Spørsmålene kan dreie seg om din identitet, bakgrunn, familie og ting du har opplevd i hjemlandet.

VF13.jpg

Nå er det avgjørende at du gir korrekt informasjon. Husk at det er straffbart å gi informasjon som du vet er uriktig.

VF14.jpg

Nemndmøtet kan vare hele dagen, men det tas alltid flere pauser.

VF15.jpg

Mot slutten av møtet holder advokaten din et kort avsluttende innlegg. Du kan få ordet helt til sist. Dette er din og advokatens siste mulighet til å si noe til nemnda.

VF16.jpg

Etter at møtet er avsluttet, oppsummerer saksbehandleren hva som har kommet fram i møtet.

VF17.jpg

Når saksbehandleren har forlatt rommet, fatter nemndlederen og de to nemndmedlemmene en endelig avgjørelse i saken. Nå går det normalt tre uker til du får beskjed om avgjørelsen.

VF18.jpg

Vedtaket sendes til din advokat eller direkte til deg hvis du ikke har advokat.

VF19.png

Les mer om nemndmøter på UNE.no