1. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Etter en konkret vurdering anså UNE klagerens identiet for å være klarlagt, jf. statsborgerforskriften § 1-3 annet ledd. Klageren hadde ikke fremlagt pass og UNE tok ikke stilling til om det var alminnelig sannsynlighetsovervekt for at klagerens oppgitte identitetsopplysninger var riktige. Dette fordi klageren var under 18 år da hun kom til Norge, og hun på UNEs vedtakstidspunkt hadde minst én forelder som fylte vilkårene for klarlagt identitet.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2018
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2018
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge