Sist oppdatert: 23.09.2023 23.09.2023

Sammendrag: Familie

Klageren fikk ikke familiegjenforening med ektefellen fordi underholdskravet ikke var oppfylt

Bakgrunn

Klageren hadde oppholdstillatelse i et annet europeisk land og søkte familiegjenforening med sin ektefelle (referansepersonen) som var norsk statsborger. UDI avslo søknaden på grunn av 24-års kravet (alderskravet).

UNEs vurdering

Da UNE skulle behandle saken, hadde klageren fylt 24 år. UNE avslo søknaden fordi referansepersonen ikke oppfylte kravet til forsørgelse (underholdskravet). Referansepersonen må ha fremtidig og tidligere inntekt over 2,7 ganger grunnbeløpet. I tillegg må referansepersonen ikke ha mottatt sosialstønad det siste året.

Opplysningene UNE hadde fått, viste at ektefellen ikke hadde jobb og hadde mottatt sosialhjelp det siste året. Det var derfor ikke sannsynlig at han ville ha høy nok fremtidig inntekt.

UNE vurderte deretter om det var anledning til å gjøre unntak fra underholdskravet på grunn av særlig sterke menneskelige hensyn. UNE bemerket at unntaket er ment for helt spesielle tilfeller der det vil være klart urimelig å avslå en søknad fordi underholdskravet ikke er oppfylt. Klageren hadde forklart at hun hadde hatt en vanskelig situasjon i oppholdslandet. Hun hadde fått dårlig behandling i en flyktningleir der og fryktet for livet sitt. UNE bemerket at reglene om familiegjenforening ikke åpner for å vurdere om klageren har rett på beskyttelse. Da må hun søke asyl. Slike forhold kan som hovedregel ikke gi unntak fra underholdskravet, siden svært mange som søker familiegjenforening, lever under vanskelige forhold. Det var heller ikke anledning til å gjøre andre unntak.

Var dette sammendraget nyttig?