Sist oppdatert: 09.09.2023 09.09.2023

Sammendrag: Familie

Klageren fikk ikke oppholdstillatelse for familieinnvandring med sin ektefelle, fordi kravet til forsørgelse ikke var oppfylt og fordi klageren var utvist.

Bakgrunn

 
Klageren hadde i en treårsperiode hatt flere visum til Norge. Han søkte om oppholdstillatelse for familieinnvandring med sin ektefelle (referansepersonen) ved et politidistrikt i Norge.
 
UDI avslo søknaden fordi kravet til forsørgelse (underholdskravet) ikke var oppfylt. I klagen ble det opplyst at ektefellen drev egen næringsvirksomhet, men at virksomheten ikke nådde sitt fulle potensiale på grunn av manglende arbeidskraft. Hvis klageren fikk oppholdstillatelse kunne han jobbe i virksomheten. Det ble imidlertid også opplyst at virksomheten skulle legges ned. Det ble også opplyst at en av partenes venner kunne stille økonomisk garanti for klageren.   
 
Klageren var utvist fra Norge med fem års innreiseforbud.
 

UNEs vurdering

UNE avslo søknaden fordi kravet til fremtidig inntekt ikke var oppfylt. UNE innhentet opplysninger fra Skatteetaten og NAV. Opplysningene viste at ektefellen (referansepersonen) mottok kvalifiseringsstønad etter lov om sosiale tjenester. Dette er ikke inntekt som kan legges til grunn ved beregning av fremtidig inntekt. Det var ikke registrert eller dokumentert at ektefellen hadde inntekter fra sin næringsvirksomhet. UNE mente etter dette at det ikke var sannsynliggjort at ektefellen ville ha tilstrekkelig inntekt fremover i tid.
 
UNE vurderte opplysningene om at en venn av partene kunne stille økonomisk garanti, men viste til at kravet til fremtidig inntekt ikke kan oppfylles ved økonomisk garanti fra tredjemann når klageren er referansepersonen ektefelle.
 
UNE tok ikke stilling til om de andre underholdskravene var oppfylt, fordi det ikke hadde betydning for resultatet i saken.
 
UNE avslo også søknaden om oppholdstillatelse fordi klageren var utvist. UNE viste til at det i utgangspunktet er uaktuelt å innvilge en oppholdstillatelse så lenge utvisningsvedtaket gjelder.
 
Det var ingen opplysninger i saken som tilsa at det ble gjort unntak fra underholdskravet på grunn av særlig sterke menneskelige hensyn. Klageren hadde heller ikke en særlig tilknytning til Norge som tilsa at han ble gitt oppholdstillatelse i Norge.
 

Var dette sammendraget nyttig?