Sist oppdatert: 15.03.2023 15.03.2023

Sammendrag: Arbeid

Klageren fikk ikke midlertidig oppholdstillatelse for å arbeide som snekker fordi han ikke hadde kvalifikasjoner som faglært arbeidstaker.

Bakgrunn

Klageren søkte om arbeidstillatelse for å arbeide som snekker.

UDI mente at han ikke hadde kompetanse som faglært, og avslo søknaden

UNEs vurdering

For å bli ansett som faglært arbeidstaker må utlendingen ha fagutdanning, fagbrev eller ha utdanning fra høyskole/universitet eller ha spesielle kvalifikasjoner. Fagutdanning betyr en fullført utdanning som minimum tilsvarer en treårig yrkesrettet utdanning på videregående skoles nivå i Norge. Ved utdanning fra høyskole/universitet er det et krav om fullført grad på bachelor- eller masternivå.

UNE mente at klageren ikke hadde lagt frem dokumentasjon som viste at han har fullført en utdanning som minimum tilsvarer en treårig yrkesrettet utdanning som snekker. Ut fra den fremlagte dokumentasjonen hadde klageren fullført tre års utdanning på ett skoleår. UNE skrev at klagerens utdanning var for kort, og fant det ikke sannsynliggjort at utdanningen han hadde fullført i Bosnia-Herzegovina, tilsvarte tre års yrkesfaglig utdanning i Norge. Det gikk heller ikke frem om det dreide seg om utdanning på heltid eller deltid. Det gikk heller ikke frem av dokumentasjonen i hvilken grad klageren hadde fått teoretisk og praktisk opplæring i studiet.

Siden klageren ikke hadde dokumentert at han hadde formell kompetanse som faglært, vurderte UNE om han kunne anses å ha spesielle kvalifikasjoner gjennom praktisk arbeidserfaring, eventuelt i kombinasjon med utdanning, som tilsvarer minst en norsk fagutdanning på videregående skoles nivå.

UNE påpekte at det etter praksis skal mye til for å gi en tillatelse som faglært på bakgrunn av spesielle kvalifikasjoner. Normalt vil det kreves flere år med målrettet kompetanseheving gjennom opplæring og praktisk arbeid. Som hovedregel må utlendingen ha praktisk erfaring og opplæring av minst dobbelt så lang varighet som den manglende formelle utdanningen. UNE presiserte at det stilles krav til grundig dokumentasjon, og at denne må inneholde detaljerte opplysninger fra tidligere arbeidsgivere om arbeidsforholdets varighet, opplæring, arbeidsoppgaver og klagerens kvalifikasjoner.

Dokumentasjonen i denne saken viste at klageren hadde arbeidet som snekker i til sammen 16 år. Attestene var imidlertid ikke tilstrekkelig detaljerte, og de inneholdt blant annet ingen opplysninger om klageren hadde arbeidet heltid eller deltid. De inneholdt heller ingen opplysninger om hva slags opplæring klageren hadde fått. UNE konkluderte derfor med at klageren ikke hadde godtgjort at han gjennom praktisk erfaring hadde fått kompetanse som tilsvarer norsk fagutdanning og opprettholdt UDIs avslag på søknaden.

Var dette sammendraget nyttig?