Sist oppdatert: 02.06.2022 02.06.2022

Sammendrag: Familie

Klageren fikk ikke familieinnvandring med sin far i Norge fordi kravet til forsørgelse (underholdskravet) ikke var oppfylt. Referansepersonen oppfylte ikke kravet til fremtidig inntekt.

Bakgrunn

 
Klageren søkte om oppholdstillatelse for å bo med sin far (referansepersonen) i Norge.
 

Vurdering og konklusjon

 
UNE var enig med UDI i at vilkåret om forsørgelse (underholdskravet) ikke var oppfylt. Kravet til fremtidig inntekt var ikke oppfylt. UNE innhentet opplysninger fra Skatteetaten og NAV. Opplysningene viste at referansepersonen mottok arbeidsavklaringspenger fra NAV. Arbeidsavklaringspenger er ikke omfattet av utlendingsforskriften § 10-8 og regnes derfor ikke som fremtidig inntekt. UNE mente derfor at det ikke var sannsynliggjort at referansepersonen ville ha tilstrekkelig inntekt fremover i tid.
 
UNE vurderte ikke om de andre underholdsvilkårene var oppfylt fordi det ikke var avgjørende for resultatet i saken.
 
Det var heller ikke særlig sterke menneskelige hensyn som tilsa at det ble gjort unntak fra underholdkravet. UNE vurderte opplysningene i saken om at referansepersonen hadde fått godkjent yrkesskade, men la ikke vekt på dette. Det er i regelverket tatt høyde for de tilfeller hvor referansepersonen ikke kan jobbe på grunn av helseproblemer, og lovgiver har tatt et bevisst valg med hensyn til hvilke trygdeytelser som kan medregnes som inntekt. Det er ikke gitt unntak fra underholdskravet for personer som i kortere eller lengre tid er ute av arbeidslivet på grunn av yrkesskade.
 

Var dette sammendraget nyttig?