Sist oppdatert: 25.05.202225.05.2022

Sammendrag: Statsborgerskap

I motsetning til UDI mente UNE at det skulle gjøres unntak fra vilkåret om selvforsørgelse i klagerens sak om statsborgerskap. Søknaden hennes ble derfor innvilget.

Bakgrunn

Klageren hadde søkt om norsk statsborgerskap. UDI avslo fordi hun ikke oppfylte vilkåret om permanent oppholdstillatelse, nærmere bestemt vilkåret om å være selvforsørget. Dette vilkåret følger av statsborgerloven § 7 første ledd bokstav d og utlendingsloven § 62 første ledd bokstav f. 
 
Klageren påpekte at hun hadde deltatt i videregående opplæring som en del av introduksjonsprogrammet, og mente derfor at det måtte gjøres unntak fra kravet om selvforsørgelse. Se utlendingsforskriften § 11-12 andre ledd bokstav c.
 
UDI var ikke enig i dette. Klageren hadde deltatt i videregående opplæring gjennom introduksjonsprogrammet fra og med høstsemesteret 2019 til og med høstsemesteret 2020. UDI fattet vedtak i saken i mai 2021. UDI mente derfor at hun ikke hadde deltatt i videregående opplæring gjennom introduksjonsprogrammet de siste 12 månedene eller de siste to semestrene.
 

UNEs vurdering og konklusjon

UNE var uenig i UDIs konklusjon, og tolket "de siste to semestrene" annerledes enn UDI.
 
UNE mente at siden UDI fattet vedtak i mai 2021, altså før det inneværende semesteret var ferdig, måtte "de siste to semestrene" tolkes som de to foregående semestrene. I denne saken var dette vårsemesteret 2020 og høstsemesteret 2020. I denne perioden hadde klageren vært elev i videregående skole som en del av introduksjonsprogrammet.
 
UNE kom derfor frem til at klageren oppfylte vilkåret for unntak fra kravet om selvforsørgelse i utlendingsforskriften § 11-12 andre ledd bokstav c.
 
Klageren oppfylte også alle de andre vilkårene for statsborgerskap og ble derfor innvilget norsk statsborgerskap.

Var dette sammendraget nyttig?