Sist oppdatert: 28.09.2022 28.09.2022

Sammendrag: Tilbakekall

UNE mente at det ikke var grunnlag for å tilbakekalle klagerens oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker. Han hadde arbeidet heltid for en arbeidsgiver og hatt deltidsjobber i tillegg. UNE mente i motsetning til UDI at lovverket ikke var til hinder for dette.

Bakgrunn

Klageren hadde arbeidet som musiker i Norge i flere år, og hadde oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker. Tillatelsen var blitt fornyet flere ganger.
 
UDI tilbakekalte klagerens tillatelse for en periode, fordi han hadde arbeidet for flere arbeidsgivere samtidig. UDI viste til at arbeidstilbudet for en faglært arbeidstaker som hovedregel skal gjelde heltidsarbeid for én arbeidsgiver, men at det kan gjøres unntak etter en konkret vurdering av stillingens art. Klageren hadde ikke søkt om unntak for den aktuelle perioden, og var registrert med flere arbeidsgivere. UDI kalte tilbake tillatelsen fordi alle vilkårene ikke hadde vært oppfylt.
 

UNEs vurdering og konklusjon

UNE viste til at en tillatelse i visse tilfeller kan tilbakekalles dersom vilkår ikke er oppfylt. Det samme gjelder der grunnleggende forutsetninger ikke er oppfylt, og disse forutsetningene fremgår klart av vedtaket. Se forvaltningsloven § 35 femte ledd annet alternativ og utlendingsloven § 63.
 
I klagerens tillatelse var det et vilkår at klageren arbeidet for én arbeidsgiver om gangen hvor han hadde en heltidsstilling. I vedtaket hadde UDI skrevet: "It is a requirement that the applicant works full-time for a single employer at a time."
 
UNE viste til lovteksten i utlendingsloven § 23 første ledd bokstav d, og mente at det ikke fremgikk direkte av ordlyden at søkeren bare kunne ha én arbeidsgiver om gangen. Loven stiller krav om at søkeren må ha tilbud om heltidsarbeid for én arbeidsgiver, men sier ikke uttrykkelig noe om at søkeren ikke kan jobbe for andre utover dette. UNE viste til at utgangspunktet for denne bestemmelsen er at man ikke skal kunne legge sammen flere separate arbeidstilbud for å oppfylle vilkåret om heltidsarbeid. Søknader med flere arbeidstilbud for flere deltidsstillinger vil vanligvis bli avslått. Det er åpnet for unntak etter en konkret vurdering av stillingens art, sett opp mot hva som er normalt i den aktuelle yrkesgruppen. Kravet om heltid begrunnes i forarbeidene delvis med at utlendingen da har et sikrere inntektsgrunnlag, samt at det ville åpne for omgåelse av regelverket dersom man åpnet for generell rett til oppholdstillatelse på grunnlag av deltidsarbeid.
 
I denne saken hadde klageren en full stilling hos én arbeidsgiver, samtidig som han jobbet deltid og hadde enkeltstående oppdrag hos flere andre arbeidsgivere.
 
UNE mente at klageren ikke hadde forsøkt å omgå utlendingslovens bestemmelser. Han drev heller ikke med andre typer arbeid enn å jobbe som musiker. UNE mente derfor at UDI hadde lagt en uriktig lovforståelse til grunn da de tilbakekalte klagerens tillatelse, og omgjorde UDIs vedtak.
 

Var dette sammendraget nyttig?