Sist oppdatert: 27.01.202227.01.2022

Sammendrag: Arbeid

Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker fordi han ikke hadde dokumentert at han var faglært.

Bakgrunn

Klageren søkte om midlertidig oppholdstillatelse for å arbeide som fibertekniker. UDI avslo søknaden fordi klageren ikke oppfylte vilkårene som faglært arbeidstaker.
 
Klagerens fullmektig klaget på UDIs vedtak, og forklarte blant annet at jobben krevde høy kompetanse. Klageren måtte anses som faglært på bakgrunn av fagskole og lang erfaring. Han hadde dessuten fordypning i fiberteknikk ved fagskole.
 

UNEs vurdering og konklusjon

UNE påpekte at for å få oppholdstillatelse til å arbeide i Norge som faglært arbeidstaker må en rekke vilkår være oppfylt. Det stilles blant annet krav til kompetanse, arbeidet utlendingen skal utføre og til lønns- og arbeidsvilkår. 
Det er et vilkår at klageren har faglært kompetanse. For å bli ansett som faglært arbeidstaker må utlendingen ha fagutdanning, fagbrev eller ha utdanning fra høyskoleuniversitet eller ha spesielle kvalifikasjoner. Fagutdanning betyr en fullført utdanning som minimum tilsvarer en treårig yrkesrettet utdanning på videregående skoles nivå i Norge. Se utlendingsloven § 23 og utlendingsforskriften § 6-1.
 
UNE bemerket at fiberskjøter/fibertekniker ikke er en spesifikk utdanning i Norge. Basert på opplysningene om klagerens arbeidsoppgaver, la UNE til grunn at klageren skulle utføre arbeid som krevde fagutdanning som telekommunikasjonsmontør. UNE mente imidlertid at klageren ikke var faglært etter regelverket. Klageren hadde ikke lagt frem dokumentasjon på at han hadde faglært kompetanse som telekommunikasjonsmontør, tilsvarende en slik utdanning i Norge. UNE viste blant annet til at hans videregående utdanning var allmennfaglig, ikke en fagutdanning innen telekommunikasjon, og at han ellers kun hadde gjennomført korte kurs.
 
Fordi klageren ikke hadde dokumentert formell kompetanse, vurderte UNE om han hadde spesielle kvalifikasjoner etter utlendingsforskriften. Klageren må da gjennom praktisk arbeidserfaring, eventuelt i kombinasjon med utdanning, ha fått kompetanse som tilsvarer minst en norsk fagutdanning på videregående skoles nivå. Det skal mye til for å gi en tillatelse som faglært på bakgrunn av spesielle kvalifikasjoner. Dette følger av fast praksis i UDI og UNE. Som hovedregel må klageren ha praktisk erfaring og opplæring av minst dobbelt så lang varighet som den manglende formelle utdanningen.
 
UNE påpekte at en utdanning som telekommunikasjonsmontør i Norge har en varighet på fire og et halvt år. Det vil si at klageren måtte ha minst ni års arbeidserfaring. UNE gjennomgikk arbeidserfaringen hans, og fant at han ikke hadde lang nok praktisk erfaring. UNE bemerket at de fremlagte attestene uansett ikke var detaljerte nok, og manglet opplysninger om opplæring, arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner.
 
UNE mente dermed at klageren ikke oppfylte vilkårene som faglært arbeidstaker, verken som følge av formell kompetanse eller spesielle kvalifikasjoner. UNE vurderte ikke om de øvrige vilkårene var oppfylt, siden dette ikke hadde betydning for resultatet.
 

Var dette sammendraget nyttig?