Sist oppdatert: 26.08.2021 26.08.2021

Sammendrag: Utvisning

Tidligere vedtak om utvisning ble omgjort på grunn av sykdom hos klagerens samboer og omsorgssituasjonen for felles barn. Utvisning ville påføre barna uvanlig store belastninger.

Bakgrunn

Klageren var utvist med to års innreiseforbud fordi hun hadde oversittet utreisefristen og oppholdt seg ulovlig i Norge i over fire år og seks måneder. Det ble senere bedt om at vedtaket ble omgjort på grunn av alvorlig nyresykdom hos klagerens samboer. Sykdommen medførte at samboeren i perioder ikke ville klare å følge opp jobb/skolearbeid og omsorgsoppgaver. Det var klageren som tok seg av alt husarbeid og barnepass. Utvisning av klageren ville medføre «uvanlig store belastninger» for klagerens og samboerens barn.

Vurdering og konklusjon

UNE presiserte at terskelen for å omgjøre egne gyldige vedtak er høy. Lovens system tilsier også at nye forhold som hovedregel skal vurderes i forbindelse med en søknad om opphevelse av innreiseforbudet. En slik søknad må fremmes fra en norsk utenriksstasjon etter at den utviste har reist ut av Norge.

UNE viste til at situasjonen i denne saken har utviklet seg vesentlig annerledes enn forutsatt da utvisningsvedtaket ble fattet. Det opprinnelige vedtak tok utgangspunkt i at begge foreldrene hadde vært til stede i den daglige omsorgen for barna inntil far ble syk. Moren var ansett som barnas primære omsorgsperson. UNE mente at barnas omsorgssituasjon fortsatt ville være tilfredsstillende etter et relasjonsbrudd med mor selv om klagerens utvises fra Norge. Fars omsorgskapasitet har blitt betydelig svekket som følge av sykdommen etter at vedtaket ble fattet.

Begge barna er små, og i utgangspunktet velfungerende. Deres lave alder tilsier imidlertid at de har et omfattende omsorgsbehov og at de er avhengige av hjelp og oppfølging til det meste i hverdagen. UNE mente at utvisning av mor vil innebære en stor omsorgsbyrde for far. UNE la også vekt på at et relasjonsbrudd med mor, trolig vil påføre barna belastninger som tristhet, savn og utrygghet. Barna vil dermed få et økt behov for trøst, trygghet og tilstedeværelse.

Etter en konkret helhetsvurdering kom UNE til at utvisning av mor vil påføre barna uvanlig store belastninger, og utvisningsvedtaket ble omgjort i sin helhet.

Var dette sammendraget nyttig?