Sist oppdatert: 12.02.2021 12.02.2021

Sammendrag: Statsborgerskap

UNE omgjorde UDIs avslag på statsborgerskap fordi klageren var uføretrygdet og dermed unntatt fra kravet om selvforsørgelse, og kravet til å ikke ha mottatt økonomisk sosialstønad. På grunn av klagerens helseproblemer ble det gjort unntak fra kravet om prøve i norsk muntlig og samfunnskunnskap.

Bakgrunn

UDI avslo søknad om statsborgerskap fordi det manglet dokumentasjon på at klageren ikke hadde mottatt sosialstønad fra NAV. UDI mente derfor at klageren ikke oppfylte vilkårene for permanent oppholdstillatelse, og dermed ikke oppfylte vilkåret i statsborgerloven § 7 første ledd bokstav d. Videre mente UDI at klageren ikke oppfylte vilkårene for om å beherske et minimum av norsk muntlig etter statsborgerloven, og at hun heller ikke oppfylte vilkåret om å ha bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk.  

Det var dokumentert ved flere legeerklæringer at klageren har flere sykdommer, og det ble uttalt at disse til sammen gjør at hun ikke har funksjon til å gjennomføre eksamen i norsk og samfunnsfag. UDI hadde sett hen til legeuttalelsene i saken, men mente at disse ikke var tilstrekkelige, siden det ikke var dokumentert at klageren hadde forsøkt å gjennomføre prøvene med tilrettelegging.

Vurdering og konklusjon

UNE mente at det ikke stilles krav om selvforsørgelse for utlendinger som har rett til uføretrygd fra folketrygden, og at dette følger av utlendingsforskriften § 11-11 tredje ledd bokstav e. UNE mente at dette måtte ses både som et unntak fra kravet til inntekt / midler i bestemmelsens første ledd, og fra kravet om ikke å ha mottatt økonomisk sosialstønad i bestemmelsens andre ledd.

Når det gjaldt kravet til norskopplæring og kunnskap i samfunnskunnskap, presiserte UNE at det skal svært mye til å gjøre unntak både fra kravet om prøve i norsk muntlig og prøve i norsk samfunnskunnskap. Dette følger av departementets ikrafttredelsesrundskriv G-2016-14 pkt. 3 og 5.

UNE mente likevel at klageren i denne saken har dokumentert at hun på grunn av særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker ikke kan avlegge prøve i norsk muntlig og prøve i samfunnskap. Sett hen til klagerens helseproblemer mente UNE at det var vanskelig å se for seg hvilken type tilrettelegging man skulle forsøke i hennes tilfelle.

Ut fra en samlet vurdering mente UNE - under noe tvil, -at det var grunnlag for unntak i denne saken. UNE mente at de andre vilkårene for norsk statsborgerskap var oppfylt.

Var dette sammendraget nyttig?