Sist oppdatert: 28.01.2021 28.01.2021

Sammendrag: Studie

Klageren søkte oppholdstillatelse som faglært arbeidssøker. Han fikk avslag fordi han ikke var faglært på søknadstidspunktet.

Bakgrunn

 
Klageren hadde tidligere oppholdstillatelse som student for å ta en bachelorgrad. Han søkte nå om opphold som faglært arbeidssøker. UDI avslo søknaden fordi klageren ikke hadde fremlagt dokumentasjon på at han hadde fullført eller var i ferd med å fullføre sin bachelorgrad på søknadstidspunktet.
 
I klagen opplyste klageren at han kun manglet to eksamener for å bli ferdig med graden sin, og at siste eksamensdato var satt opp seks måneder etter søknadsdatoen.
 

UNEs vurdering

 
En utlending som har kompetanse som faglært kan få oppholdstillatelse for å søke arbeid. Han eller hun må minst være fagutdannet tilsvarende videregående skoles nivå, ha fagbrev eller utdanning fra høyskole eller universitet eller ha spesielle kvalifikasjoner. Det er et vilkår at utdanningen/graden er avsluttet eller i ferd med å bli avsluttet i Norge, se Rundskriv A 1/2016 fra Arbeids- og sosialdepartementet. Med å være i ferd med å avslutte utdanningen/graden menes at alle fag, eventuell praksis og eksamener er gjennomført og bestått, men at søkeren venter på å få utstedt vitnemål fra utdanningsinstitusjonen.
 
UNE mente i likhet med UDI at klageren på søknadstidspunktet ikke hadde avsluttet sin bachelorgrad og heller ikke var i ferd med å avslutte denne. UNE viste blant annet til at hovedformålet med en oppholdstillatelse som faglært arbeidssøker er at klageren skal være aktiv arbeidssøker. Dersom klageren bruker deler av oppholdstiden for å fullføre en grad med forsinket progresjon, vil det etter UNEs oppfatning være en omgåelse av regelverket.
 
UNE mente at det heller ikke forelå sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge som kunne gi klageren oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 38. Søknaden ble derfor avslått.

Var dette sammendraget nyttig?