Sist oppdatert: 28.01.2021 28.01.2021

Sammendrag: Familie

Klageren fikk ikke familieinnvandring med sin ektefelle i Norge fordi begge parter ikke var fylt 24 år. Det var ikke åpenbart at ekteskapet var inngått frivillig og derfor ikke grunn til å gjøre unntak.

Bakgrunn

 
En mann fra Kosovo søkte familieinnvandring med sin norske ektefelle (referansepersonen). Ektefellen har bakgrunn fra Kosovo. Klageren er under 24 år.
 

Vurdering og konklusjon

 

UNE avslo søknaden fordi ekteskapet var inngått etter referansepersonen kom til Norge og da må begge parter være fylt 24 år (24-årskravet). Vilkåret var ikke oppfylt fordi klageren var under 24 år gammel. UNE mente det ikke var åpenbart at ekteskapet var inngått frivillig og gjorde derfor ikke unntak fra 24-årskravet.

Ektefellene har bakgrunn fra Kosovo hvor det er europeisk erfaring med at tvangsekteskap forekommer. UNE la vekt på opplysningene i Landinfos temanotat datert 17.04.2012, "Kosovo: Ekteskap og skilsmisse - juridiske og sosiokulturelle forhold", hvor det står at tvangsekteskap forekommer i Kosovo

UNE mente at 24-årskravet kom til anvendelse i saken og at det ikke var åpenbart at ekteskapet var inngått frivillig. UNE viste til forarbeidene til bestemmelsen hvor det står at terskelen for hva som er "åpenbart" er høy og at lovgiver er klar over at bestemmelsen også vil ramme frivillige ekteskap. UNE mente at ekteskapet ikke var i strid med ektefellenes kultur, på en slik måte som tilsa at det var helt usannsynlig at familie eller andre har presset partene til å gifte seg. Ektefellene har opplyst at ekteskapet er frivillig. UNE la ikke vesentlig vekt på uttalelsene fordi de kan ha vært utsatt for press til å si dette. 

UNE mente det ikke var en saksbehandlingsfeil at klageren ikke var intervjuet i forbindelse med søknaden. UNE gikk gjennom alle opplysningene i saken om mente at det ikke var holdepunkter som tilsa at et intervju ville endre vurderingen.

De øvrige vilkårene for familieinnvandring med ektefelle ble ikke vurdert fordi det ikke hadde betydning for resultatet i saken. 

Det var heller ingen sterke menneskelige hensyn i saken eller en særlig tilknytning til Norge som tilsa at oppholdstillatelse ble innvilget etter utlendingsloven § 49.

Var dette sammendraget nyttig?