Sist oppdatert: 28.01.2021 28.01.2021

Sammendrag: Familie

Klageren fikk ikke familieinnvandring med sin norske ektefelle. Ektefellene har begge bakgrunn fra Kosovo. Referanepersonen er under 24 år og ekteskapet var ikke åpenbart inngått frivillig.

Bakgrunn

En mann fra Kosovo søkte familieinnvandring med sin norske ektefelle (referansepersonen). Ektefellen har bakgrunn fra Kosovo. Referansepersonen er under 24 år.
 

Vurdering og konklusjon

UNE avslo søknaden fordi ekteskapet var inngått etter referansepersonen kom til Norge og da må begge parter være fylt 24 år (24-årskravet). Vilkåret var ikke oppfylt fordi referansepersonen var under 24-år gammel. UNE mente det ikke var åpenbart at ekteskapet var inngått frivillig og gjorde derfor ikke unntak fra 24-årskravet.
 

Ektefellene har bakgrunn fra Kosovo hvor det er europeisk erfaring med at tvangsekteskap forekommer. UNE la vekt på opplysninger i Landinfos temanotat datert 29.01.2020, "Kosovo: Ekteskap og skilsmisse - juridiske og sosiokulturelle forhold", hvor det står at tvangsekteskap forekommer i Kosovo. 

Etter en konkret helhetsvurdering av alle momentene i saken mente UNE at 24-årskravet gjelder i saken og at det ikke er åpenbart at ekteskapet er inngått frivillig. UNE viste til forarbeidene til bestemmelsen hvor det står at terskelen for hva som er "åpenbart" er høy og at lovgiver er klar over at bestemmelsen også vil ramme frivillige ekteskap. UNE mente at ekteskapet heller ikke var i strid med ektefellenes kultur, men la vekt på at det første møte mellom partene ble arrangert av en nær slektning av referansepersonen da hun var 16 år. Ektefellene fortalte at ekteskapet var frivillig. UNE la ikke vesentlig vekt på uttalelsene fordi de kan ha vært utsatt for press til å si dette.

UNE la ikke vesentlig vekt på opplysningene om at referansepersonen har fast jobb. UNE la vekt på at referansepersonen var registrert bosatt på samme adresse som sine foreldre og at hun ikke har bodd hjemmefra før hun inngikk ekteskap med klageren. UNE mente det ikke forelå en slik grad av selvstendighet som tilsa at ekteskapet åpenbart var inngått frivillig.

Det var heller ingen sterke menneskelige hensyn i saken som tilsa at oppholdstillatelse ble gitt etter utlendingsloven § 49.

Var dette sammendraget nyttig?