Sist oppdatert: 28.01.2021 28.01.2021

Sammendrag: Visum

Klageren fikk visum til Norge fordi hun var familiemedlem av en EU-/EØS-borger.

Bakgrunn

Klageren søkte om visum for å besøke sin svenske ektefelle som var bosatt i Norge. UDI mente at visum ikke kunne utstedes fordi norske myndigheter anså at innreise av utenlandske statsborgere truet den nasjonale folkehelsen. Det ble vist til instruks GI-08/2020 gitt av Justis- og beredskapsdepartementet 20.03.2020.
 
Klagerens ektefelle klaget på avgjørelsen. Han forklarte at de hadde fått råd fra UDI om at klageren kunne levere  søknad om besøksvisum. Etter å ha fått visum kunne hun komme til Norge og levere søknad om oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borger. Paret planla dessuten å få barn i løpet av 2020. Gitt deres alder hadde de ikke mye tid å miste. Ektefellen skulle også gjennomgå en operasjon og trengte sin kones hjelp under og etter denne. Videre hadde klageren tatt en koronatest som var negativ. Hun var dermed ingen trussel mot folkehelsen.
 

UNEs vurdering

EU-borgere har rett til å bevege og oppholde seg fritt i hele EU-/EØS-området. Dette gjelder også familiemedlemmer til en EU-borger fra et tredjeland, det vil si et land utenfor EU-/EØS-området. Dette står i visumforordningen artikkel 1 (2) og i Unionsborgerdirektivet fra EU (2004/38/EC). Det samme følger av utlendingsforskriften § 3-8.
 
UNE mente klageren var omfattet av Unionsborgerdirektivet. Hun hadde dokumentert at hun var gift med en svensk statsborger som bodde og arbeidet i Norge. Hun hadde opplyst at hun ville til Norge for å møte sin ektefelle og søke om norsk oppholdskort.
 
Angående restriksjonene som følge av koronapandemien, mente UNE at klageren var unntatt disse fordi hun var familiemedlem av en EØS-borger og skulle bosette seg i Norge. Søknaden om visum ble derfor innvilget.
 

Var dette sammendraget nyttig?