Sist oppdatert: 23.04.2020 23.04.2020

Sammendrag: Familie

Klageren fikk ikke familieinnvandring med sin ektefelle i Norge fordi begge parter ikke var fylt 24 år (24-årskravet). Klageren var under 24 år. Det var ikke åpenbart at ekteskapet var inngått frivillig.

Bakgrunn

Kvinne fra Kosovo søkte familieinnvandring med sin norske ektefelle (referansepersonen). Ektefellen har bakgrunn fra Kosovo. Klageren er under 24 år.
 

Vurdering og konklusjon

UNE avslo søknaden fordi ekteskapet var inngått etter referansepersonen kom til Norge og da må begge parter være fylt 24 år (24-årskravet). Vilkåret var ikke oppfylt fordi klageren var under 24 år gammel. UNE mente det ikke var åpenbart at ekteskapet var inngått frivillig og gjorde derfor ikke unntak fra 24-årskravet.
 
Ektefellene har bakgrunn fra Kosovo hvor det er europeisk erfaring med at tvangsekteskap forekommer. Det er begrenset med landinformasjon om utbredelsen av tvangsekteskap i Kosovo, men det fremgår av Landinfos temanotat av 17.04.2012 "Kosovo: Ekteskap og skilsmisse - juridiske og sosiokulturelle forhold" at tvangsekteskap forekommer. 
 
Selv om det er begrenset med landinformasjon om utbredelsen av tvangsekteskap i Kosovo mente UNE at 24-årskravet gjelder i saken og at det ikke var åpenbart at ekteskapet var inngått frivillig. UNE viste til forarbeidene til bestemmelsen hvor det står at terskelen for hva som er "åpenbart" er høy og at lovgiver er klar over at bestemmelsen også vil ramme frivillige ekteskap. UNE mente at ekteskapet ikke var i strid med ektefellenes kultur, og la vekt på at ektefellen møttes gjennom familie. Ektefellene opplyste at ekteskapet var frivillig, men UNE la ikke avgjørende vekt på uttalelsene fordi de kan ha vært utsatt for press til å si dette.
 
UNE la ikke vekt på opplysningene fra klageren om at hun er voksen, selvstendig, utdannet og inngikk ekteskapet frivillig. UNE la heller ikke vekt på at referansepersonen er oppvokst i andre europeiske land enn Kosovo. UNE viste til forarbeidene hvor det står at det som hovedregel ikke gjøres unntak fra 24-årskravet når partene kommer fra områder hvor tvang eller press forekommer. Regelen vil kunne omfatte ekteskap selv om de ikke er resultat av tvang eller press og dette er en følge av lovgivers bevisste valg.
 
UNE vurderte kun 24-årskravet. De øvrige vilkårene for familieinnvandring med ektefelle ble ikke vurdert fordi det ikke hadde betydning for resultatet i saken. 
 
Det var heller ingen sterke menneskelige hensyn i saken eller en særlig tilknytning til Norge som tilsa at oppholdstillatelse ble innvilget etter utlendingsloven §§ 38 og 49.
 

Var dette sammendraget nyttig?