Sist oppdatert: 19.05.2021 19.05.2021

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

UNE omgjorde UDIs avslag og ga klageren oppholdstillatelse med flyktningstatus fordi UNE mente at klageren risikerte forfølgelse ved retur til Russland

Bakgrunn

Klageren forklarte at han søkte beskyttelse fordi han frykter å bli varetektsfengslet på grunn av sine politiske aktiviteter. Han hadde blant annet kritisert den føderale sikkerhetstjenesten i Russland (heretter FSB), og mente at han var i FSBs søkelys på grunn av dette.

UDI mente at klageren ikke i tilstrekkelig grad hadde sannsynliggjort at han risikerte forfølgelse ved retur til Russland og avslo hans søknad om beskyttelse. UDI skrev at tilgjengelig landinformasjon tilsa at risikoen for å oppleve alvorlige reaksjoner som følge av den type ytringer klageren hadde fortalt om, var lav. Selv om det kan være vanskelig å drive politisk opposisjonell virksomhet i Russland, fremsto likevel klagerens politiske aktivitet og politiske profil som så beskjeden, at han etter UDIs mening ikke hadde grunn til å frykte forfølgelse i utlendingslovens og flyktningkonvensjonens forstand.

Vurdering og konklusjon

Etter å ha hørt klageren forklaring i nemndmøte, la nemnda klagernes forklaring til grunn fullt ut.

Nemnda konkluderte med at klageren risikerer å bli utsatt for forfølgelse ved retur på grunn av sin politiske oppfatning, eventuelt også på grunn av tillagt politisk oppfatning. Han hadde allerede blitt utsatt for tortur, husransakelse og gjentatte avhør på grunn av sin kritikk av myndighetene og vil kunne være ytterligere utsatt for overgrep fordi han anklages for å ha vist støtte til en selvmordsbomber. På bakgrunn av landrådgiverens beskrivelse av hvordan russiske myndigheter opptrer i sammenheng med arrestasjoner, og da spesielt FSBs rolle i forbindelse med mistanker om terror, og i dette tilfellet støtte til terror, mente nemnda at klageren risikerer forfølgelse ved retur.

Nemnda så også hen til at slike saker ifølge landinformasjonen av og til fabrikkeres, at det plantes bevis, brukes tortur som virkemiddel for å få en "tilståelse", og at det nærmest aldri ender med frikjennelser i slike saker. Nemnda la også vekt på forholdene man kan risikere å oppleve både i varetekt og under soning av en eventuell dom. Etter nemndas oppfatning gjorde det klageren ekstra utsatt at han er så profilert gjennom sitt politiske engasjement, omtalt så vidt mye i media og omtalt i straffesaken mot en kjent journalist.  Etter en helhetlig vurdering kom nemnda til at klageren er flyktning etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a.

Nemnda mente klageren ikke kan henvises til å søke beskyttelse i en annen del av hjemlandet fordi det ikke vil være trygt. Dette fordi klageren er profilert, omtalt i media og fordi det er myndighetene som eventuelt vil utsette ham for forfølgelse.

Nemnda mente at klageren hadde sannsynliggjort sin identitet.

Klagerens ektefelle hadde ikke selvstendig beskyttelsesbehov, men hadde også rett til oppholdstillatelse som ektefelle til en utlending som gis oppholdstillatelse som flyktning, se utlendingsloven § 28 sjette ledd.

Nemnda omgjorde UDIs avslag og ga begge klagerne oppholdstillatelse. 

Var dette sammendraget nyttig?