Sist oppdatert: 22.09.2020 22.09.2020

Sammendrag: Arbeid

Klageren fikk ikke oppholdstillatelse for å søke faglært arbeid fordi han på søknadstidspunktet ikke hadde tillatelse som student, forsker eller som faglært arbeidstaker innen forskning.

Bakgrunn

Klageren hadde tidligere hatt flere oppholdstillatelser som student i Norge.

Han søkte så om oppholdstillatelse som faglært arbeidssøker. På søknadstidspunktet hadde han ingen gyldig oppholdstillatelse i Norge.

Vurdering og konklusjon

UNE mente at klageren ikke fylte vilkårene for å få oppholdstillatelse for å søke om arbeid som faglært.

Vilkårene for en slik tillatelse er at man er faglært og at man på søknadstidspunktet har en tillatelse som student, forsker, eller som faglært arbeidstaker for å drive med forskning, se utlendingsforskriften § 6-19, 6-20 og 6-1. På søknadstidspunktet hadde klageren ingen slik tillatelse.

UNE mente at det heller ikke forelå sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge som kunne gi klageren oppholdstillatelse etter bestemmelsen om opphold på humanitært grunnlag, se utlendingsloven § 38.

Klagerens tidligere tillatelser som student ga ikke grunnlag for permanent opphold, og forutsatte at klageren skulle returnere til hjemlandet når tillatelsen utløp. Det at klageren hadde tilknytning gjennom en forlovede i Norge ga heller ikke grunnlag for tillatelse. UNE viste til at det er reglene om familieinnvandring som må brukes når familie er den eneste eller viktigste tilknytningen til Norge.

UNE mente at klageren heller ikke var vernet mot retur til hjemlandet. Klagen ble derfor avslått.

Var dette sammendraget nyttig?