Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte. Klagen ble delvis tatt til følge. Dissens.

Sammendraget gjelder hele familien.

Kvinne med barn søkte asyl i 2016. Klageren opplyste at hun fryktet å bli tvangsgiftet i hjemlandet etter hennes første ektemann døde. Hennes mannlige nettverk hadde i tillegg blitt rammet i et terrorangrep, og hun hadde ingen til å støtte seg. Etter ankomst giftet hun seg og fikk barn i riket.

Etter nemndmøtet besluttet nemnda seg for å innhente DNA-prøver og å avholde en forvaltningssamtale via Skype. Nemnda hadde ny rådslagning 8 måneder etter nemndmøtet.

Nemnda la bare deler av forklaringen til grunn. Nemnda la ikke til grunn måten klagerens første ekteskap kom i stand. De la heller ikke til grunn hennes opplysninger om hvordan hun traff sin nåværende ektefelle. Det ble blant annet vist til informasjon fra Facebook. Det ble lagt til grunn at klageren har barn med to forskjellige menn, da dette ble bekreftet av DNA-testen, og at hennes mannlige nettverk ble rammet i et terroranslag.

Nemndas flertall mente at klageren ikke hadde sannsynliggjort at hun vil bli utsatt for forfølgelse ved retur. Nemndas mindretall mente at det at klageren har barn med to forskjellige menn kunne innebære at hun og barnet har en velbegrunnet frykt for forfølgelse.

Etter en helhetsvurdering av momentene og sakshistorikken i saken fant nemnda at det forelå sterke menneskelige hensyn som tilsa at barnet burde innvilges oppholdstillatelse i Norge. Den voksne klageren ble også gitt opphold i henhold til lovens § 38 for å sikre kontinuitet av familielivet i Norge.

Flertallet mente at oppgitt identitet ble ansett sannsynliggjort og tilstrekkelig dokumentert. Mindretallet mente at hensynet til identitetskontroll tilsier at tillatelsen gis for ett år.

Var dette sammendraget nyttig?