Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte.

Klagen ble enstemmig tatt til følge.

Mann søkte asyl som mindreårig i november 2015. Opplyste å være hazara fra Ghazni-provinsen i Afghanistan. Han fremla ikke noen dokumentasjon for sin identitet. UDI vurderte ham som 18 år eller mer.

UDI avslo søknaden da man ikke la til grunn at han var en reell konvertitt. Hans forklaring ellers ble ikke ansett som troverdig. Det ble både forut for avslaget og i klageomgangen opplyst at han hadde psykiske vansker.

Klageren og to vitner, soknepresten og et annet vitne, forklarte seg for nemnda.

Nemnda konkluderte med at klageren hadde konvertert og la særlig vekt på uttalelse fra soknepresten om hvordan klageren ved sine handlinger viser et kristent sinnelag. Soknepresten ble – på bakgrunn av sin konkrete erfaring med nærliggende asylmottak – ansett for å ha et godt utgangspunkt for å vurdere klageren. Etter en helhetlig bevisbedømmelse ble klagerens konvertering ansett som troverdig.

Tillatelsen ble tidsmessig begrenset til ett år da han ikke har fremlagt annen dokumentasjon enn en bekreftelse fra den afghanske ambassaden. Denne bekreftelsen anses ikke tilstrekkelig for å dokumentere identitet, og nemnda anser at klageren med hjelp fra den afghanske ambassaden kan fremskaffe tazkera og pass.

Var dette sammendraget nyttig?