Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Familie

Saken behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke er vesentlige tvilsspørsmål.

Anmodning om omgjøring ble tatt til følge.

Kvinne søkte om oppholdstillatelse med norsk samboer. De hadde et felles barn.

UDI avslo søknaden fordi verken klageren eller referansepersonen hadde dokumentert at de ikke var gift. UDI avslo også søknaden fordi kravet til forsørgelse (underholdskravet) ikke var oppfylt. UDI mente at kravet til fremtidig inntekt ikke var oppfylt.

I klageomgangen ble det dokumentert at både klageren og referansepersonen var skilt fra sine tidligere ektefeller.

UNE avslo klagen over UDIs vedtak fordi kravet til fremtidig inntekt ikke var oppfylt. Referansepersonen hadde et enkeltpersonforetak, men hadde ikke fremlagt næringsoppgave eller uttalelse om enkeltpersonforetaket fra autorisert revisor. Det var heller ikke opplyst om noen løpende kontrakter eller avtaler som sannsynliggjorde inntekter fremover i tid.

Vedtaket ble anmodet omgjort. Vedlagt anmodningen ble det fremlagt resultatrapport fra enkeltpersonsforetaket og en uttalelse fra autorisert revisor om selskapet, næringsinntekt og referansepersonens forsørgelsesevne.

Basert på de fremlagte opplysningene mente UNE at kravet til fremtidig inntekt var oppfylt. Øvrige vilkår for tillatelse var også oppfylt. UNE fattet derfor et nytt vedtak der klageren ble innvilget midlertidig oppholdstillatelse.

Var dette sammendraget nyttig?