Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Permanent oppholdstillatelse

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte. Klageren var selv for syk til å møte, men advokaten møtte da saken ble behandlet sammen med andre familiemedlemmer. Gjaldt både klage over vedtak om opphør av flyktningstatus og avslag på permanent oppholdstillatelse.

Klagen ble tatt til følge. Enstemmig.

Kvinne som søkte om beskyttelse i 2013. Opplyste at hun var enke og at familien ellers var i Hellas. Hadde også familie i Norge. Hun fikk innvilget tillatelse etter § 28 (1) a) som enslig kvinne uten nettverk, men med forutsetningen om at den kunne revurderes om hun ikke lengre kunne anses om enslig. Tillatelsen ble fornyet senere og hun søkte om permanent oppholdstillatelse i 2016.

Etter forhåndsvarsel fattet UDI vedtak om opphør av den midlertidige tillatelsen da familien var kommet til Norge, men ikke fått asyl her og skulle reise hjem. Hun fikk også avslag på søknaden om permanent oppholdstillatelse.

Sakene ble behandlet i nemnd. I forbindelse med klagesaken er det opplyst at klageren nå er dement og ellers ved dårlig helse.

Nemnda vurderte spørsmålet om opphør av flyktningstatus. I denne konkrete saken har imidlertid sønnen med familie fått midlertidig opphold i Norge og UDIs forutsetning for sitt vedtak er således ikke lengre oppfylt. Nemnda anså at klageren fortsatt måtte anses som en enslig kvinne uten nettverk. Det er da ikke grunnlag for opphør etter utl. § 37 (1) e).

Etter utl. § 62 (1) b) er det en forutsetning at klageren fortsatt fyller vilkårene for en midlertidig tillatelse som gir rett til permanent tillatelse. Praksis er at vilkårene må være oppfylt på søknadstidspunktet, event. senere om dette er til klagerens gunst. Det har etter praksis ikke vært stilt krav om at vilkårene fortsatt er til stede ved vedtakstidspunktet – selv om dette er forutsatt både i loven/ forskrift og i kommentarer. Nemnda vektla at siste krav ikke har vært fulgt i praksis og at det har vært tilstrekkelig at vilkårene er oppfylt ved søknad. Denne praksis har UDI forelagt departementet som ikke hadde innsigelser. Nemnda la til grunn denne praksisen.

Nemnda konkluderte etter dette med at klagerens tillatelse ikke kunne bringes til opphør og at hun fylte vilkårene for en permanent tillatelse. Av hensyn til hennes helsetilstand ble det ikke satt krav om at hun må fremlegge pass.

Var dette sammendraget nyttig?