Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Arbeid

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Klagen ble tatt til følge. Enstemmig.

Kvinne søkte om tillatelse til å være au pair i Norge. Hun hadde tidligere gått ett år på folkehøgskole i Norge. UDI avslo under henvisning til at hensynet til kulturutveksling var oppfylt ved året ved folkehøgskolen, jf. utl. § 26 og utf. § 6-25.

Nemnda anså at det ikke var grunnlag for å nekte au pair-tillatelse fordi man hadde gått ett år på folkehøgskole. Dels viste nemnda til at det hadde vært en intensiv opplæring til å begynne med, og deretter begrenset undervisning resten av året. Videre la nemnda til grunn at det var mange utenlandske studenter der og at bruken av norsk ville være begrenset. Norsk språk kunne ikke uten videre likestilles med kulturforståelse.

Nemnda anså at kulturutveksling slik det er ment for au pairer ikke ble oppnådd ved et år på folkehøgskole. Dette kunne kun skje ved opphold i en norsk familie. Nemnda kunne heller ikke se at det naturlig følger av lov og forskrift at tidligere opphold i Norge avskjærer et opphold som au pair når man ser konkret på formålet med ordningen. De øvrige vilkår for en au pair-tillatelse forelå og klageren fikk en tillatelse for to år.

Var dette sammendraget nyttig?