Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Anmodningen ble tatt til følge. Enstemmig.

Gutt søkte vern i 2015. Han fremla ikke id-dokumenter. Søknaden ble avslått av UDI i 2016, UNE tok ikke til følge klagen 2017, da ved formelt vedtak fordi han var forsvunnet fra mottaket. Han reiste først til ett, så et annet europeisk land, kom på Dublin-retur september 2017. Han anførte da at han hadde konvertert til kristendommen.

UNE fant ikke at klageren hadde sannsynliggjort konvertering eller fare for forfølgelse.

Klagerens nye advokat begjærte omgjøring allerede samme måned. Han utdypet klagerens anførsler og la ved diverse uttalelser om klageren.

Klageren møtte i nemndmøte og forklarte seg om sin oppvekst, grunnen til flukten og hvordan denne skjedde, samt hva som ledet til at han nå anser seg som kristen. Klageren førte ett vitne, sin tidligere verge.

Nemnda la til grunn at klageren er fra Afghanistan, men utover dette ble verken identitet eller forklaring rundt forholdene som førte til flukten, lagt til grunn av nemnda.

Klagerens forklaring rundt sin konvertering ble vurdert som svært overfladisk og kort. Klageren var i liten grad i stand til å reflektere om sitt valg. Når nemnda likevel kom til at konverteringen skulle legges til grunn så skyldes dette forklaringen fra tidligere verge. Hun har fulgt klageren i mange år og har innsikt i hans asylsak. Videre har hun kompetanse innen kristendommen. De to har hatt flere diskusjoner rundt dette med en kristen tro. Under betydelig tvil la nemnda til grunn at konverteringen var reell.

I tråd med praksis ble klageren innvilget en tillatelse etter utl. § 28 (1) a). Tillatelsen ble tidsbegrenset til ett år da han ikke har fremlagt id-dokumenter, noe nemnda mente at han kan. Videre er det en forutsetning for fornyelse at han dokumenterer at han fortsatt er aktiv i en kristen menighet.

Var dette sammendraget nyttig?