Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Klagen ble ikke tatt til følge.

Enstemmig.

Mann søkte beskyttelse i 2016. Han fremla ingen dokumentasjon på sin identitet.

Opplyste å være 14 år gammel.

På bakgrunn av alderstest ble klageren registrert som to år eldre enn opplyst alder.

Som grunnlag for sin søknad anførte klageren at han fryktet retur til hjemlandet fordi hans bror hadde unndratt seg tjeneste hos Taliban. Han opplyste at Taliban som følge av dette hadde angrepet familiens hjem og drept flere familiemedlemmer.

Nemnda kom til at det var flere momenter i klagerens sak som bidro til å svekke hans troverdighet. Dette gjaldt klagerens alder, asylgrunnlag, hans reise til Norge samt hans familie og tilknytning til hjemlandet.

Nemnda mente at klageren ikke i tilstrekkelig grad hadde sannsynliggjort at han risikerte forfølgelse ved retur til hjemlandet. Nemnda mente videre at klageren trygt kunne returnere til hjemstedet i Laghman provins.

Nemnda mente videre at klagerens psykiske helsetilstand ikke tilsa at vilkårene for en tillatelse etter lovens § 38 var oppfylt. Klagerens lidelse var ikke av en slik alvorlighetsgrad at vilkårene for en tillatelse kunne anses oppfylt. Nemnda viste også til at klageren ved retur til hjemlandet vil ha et nettverk han kan søke støtte hos ved retur. At klageren har søsken i Norge tilsa heller ikke innvilgelse av en tillatelse.

Var dette sammendraget nyttig?