Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte. Klagen tatt til følge. Enstemmig.

Afghaner kom til Norge i 2015 og søkte om beskyttelse. Som grunnlag for søknaden anførte han at han fryktet å bli drept ved retur til hjemlandet fordi han var homofil. Han fikk avslag av UDI fordi UDI ikke trodde på anførselen om homofili.

På bakgrunn av klagerens forklaring i nemndmøtet om sin legning og seksuelle identitet, sammenholdt med sakens opplysninger for øvrig, herunder vitneforklaring fra en helsesøster som hadde hatt flere samtaler med klageren, fant nemnda det sannsynliggjort at klageren var homofil. Klageren tilhørte derfor en spesiell sosial gruppe som omfattes av i utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a.

Nemnda viste deretter til tilgjengelig landinformasjon om situasjonen for homofile i Afghanistan, og la til grunn at personer som er homofile og lever åpent som homofil i Afghanistan har en velbegrunnet frykt for forfølgelse i utlendingsloven og flyktningkonvensjonens forstand. Nemnda fant videre at klageren som reell homofil ikke kunne henvises til myndighetsbeskyttelse.

Nemnda mente at vilkårene for å anse klageren som flyktning etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a var oppfylt, og at klageren hadde krav på beskyttelse etter § 28 annet ledd.

Nemnda mente at klageren ikke hadde sannsynliggjort sin identitet, utover å være borger av Afghanistan. Klageren hadde ikke fremlagt noen form for dokumentasjon på identitet. På grunn av id-tvil ble tillatelsen gitt for ett år, med mulighet for fornyelse.

Var dette sammendraget nyttig?