tildelingsbrev.png

Regjeringen har pekt ut fire hovedutfordringer for UNE i år.

Tildelingsbrev, det er en årlig instruks departementene gir til sine underliggende instanser. Der står det hvilke krav og mål som gjelder, det vil si hva instansene skal få til med pengene de får fra Stortinget. UNEs fagdepartement er Justis- og beredskapsdepartementet (JD), og i tildelingsbrevet er det pekt på fire hovedutfordringer som vil påvirke UNEs virksomhet i 2021:

  • raske skiftninger i migrasjonsstrømmene og usikkert antall asylsøkere til Norge
  • utlendinger gir feil eller manglende informasjon
  • varierende saksinngang til UNE, både hva gjelder antall saker og sakstyper
  • usikkerhet om utviklingen av koronapandemien

– Dette er utfordringer det forutsettes at vi skal klare å håndtere, sier direktør Marianne Jakobsen. Hun har nettopp startet på et 6-årig åremål som UNE-leder, og tildelingsbrevet er blant det som definerer departementets forventning til henne og UNE.

Blant det UNE skal levere på i 2021, er «tre virksomhetsspesifikke mål». Disse er:

  1. Asylsøkere får sin sak korrekt behandlet uten ugrunnet opphold.
  2. Klagere får sin oppholdssak korrekt behandlet uten ugrunnet opphold.
  3. Få personer uten oppholdsgrunnlag eller med opphold på feil grunnlag.

Under disse målene er det definert diverse «styringsparametere, oppdrag og resultatkrav». Der står det blant annet hva som forventes når det gjelder saksbehandlingstider og noe om enkelte sakstyper som skal prioriteres spesielt. Tildelingsbrevet ligger åpent tilgjengelig her på hjemmesiden for alle som vil se hvilke krav og forventninger som er satt til UNE i år.

Tildelingsbrev 2021 for Utlendingsnemnda (UNE)