lovendring

Stortinget har gjort endringer i utlendingsloven §§ 34, 60, 62 og statsborgerloven § 12. Endringene gjelder fra 1.12.2020.

Fra 3 til 5 års botid

Lovendringen betyr at kravet til hvor lenge man må ha bodd i Norge for å ha rett til permanent oppholdstillatelse økes fra tre til fem år for noen grupper. Det gjelder for disse gruppene: 

  • personer som har oppholdstillatelse som flyktning  
  • personer som har oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
  • personer som gis familieinnvandring med personer som har en av de tillatelsene over

For alle andre grupper gjelder fortsatt krav om tre års botid for å ha rett til permanent oppholdstillatelse. Kravet om å bo i Norge i fem år gjelder for eksempel ikke arbeidsinnvandrere eller personer som har familieinnvandring med arbeidsinnvandrere eller for personer som har familieinnvandring med norske/nordiske borgere.

Norsk statsborgerskap

Endringene i utlendingsloven har også betydning for de som søker om norsk statsborgerskap. En person som vil bli norsk statsborger må som hovedregel fylle kravene til permanent oppholdstillatelse.

Statsborgerloven § 12 er endret slik at kravet til oppholdstid for søkere som er gift, registrert partner eller samboer med en norsk statsborger økes fra tre til fem år. 

For søknader om statsborgerskap gjelder disse overgangsreglene: 

  1. Loven om endringer i utlendingsloven og statsborgerloven gjelder søknader om statsborgerskap som er sendt inn etter 1. desember 2020. Søknader om statsborgerskap som er sendt inn før 1. desember 2020 skal behandles etter gammelt regelverk dersom søkeren per 1. desember 2020 oppfylte botidskravet på tre år for rett til permanent oppholdstillatelse. Søknader om statsborgerskap som er sendt inn før 1. desember 2020 skal behandles etter nytt regelverk dersom søkeren per 1. desember 2020 ikke oppfylte botidskravet på tre år for rett til permanent oppholdstillatelse.

  2. Endringene i utlendingsloven og statsborgerloven gjelder likevel ikke for utlending som per 1. desember 2020 oppfylte botidskravet på tre år for rett til permanent oppholdstillatelse (uavhengig av om det er fremsatt søknad eller ikke), forutsatt at vedkommende fremsetter søknad om statsborgerskap innen 1. februar 2021.

I ikrafttredelsesrundskriv F-08/20 fra Justis- og beredskapsdepartementet (ekstern lenke) kan du lese mer om endringene.