illustrasjonsbilde av et paragraftegn

Foto: Adobe stock

UDI og UNE kan nå innhente flere personopplysninger fra blant andre barnevernet i saksbehandlingen, og UDI kan fatte automatiserte vedtak.

Følgende endringer er gjort i utlendingsforskriftens §§ 17-7 a, b, c, d, f, g og h: 

  • UDI kan avgjøre saker basert på automatisert behandling av personopplysninger. Det betyr at det er et dataprogram (en robot) som fatter vedtak, uten involvering fra en saksbehandler. 
  • For at UDI skal fatte automatiserte vedtak må det være forsvarlig og sakene må være egnet til det. Det betyr at automatisert behandling kan benyttes i saker hvor det gjøres relativt enkle vurderinger med forhåndsgitte kriterier, for eksempel i saker om studieplass. Automatiserte avgjørelser kan ikke benyttes i saker hvor det gjøres skjønnsvurderinger, eller hvis det er tvil i saken.
  • Utlendingsmyndighetene kan viderebehandle personopplysninger for andre formål enn det de er innhentet for, når det er nødvendig av kontrollhensyn og sakene har en sammenheng. Det betyr at Utlendingsmyndighetene nå har en utvidet mulighet til å bruke opplysninger gitt i en sak, i en annen sak. Det kan for eksempel være aktuelt i beskyttelsessaker, der søkeren oppgir å ha familiemedlemmer i Norge, å kontrollere om opplysningene i familiemedlemmenes saker stemmer overens med søkerens opplysninger.
  • Politiet, UDI og UNE kan innhente flere personopplysninger fra barnevernsmyndighetene, skattemyndighetene, Arbeids- og velferdsforvaltningen og Lånekassen enn tidligere. Endringen er gjort både med hensyn til kontroll, og for å sikre at sakene er så godt opplyst som mulig før det tas en avgjørelse. 
  • Den utvidete muligheten for å innhente opplysninger fra barnevernet vil kunne bidra til at UDI og UNE kan gjøre tilstrekkelige vurderinger knyttet til barnets situasjon, og sikre at henyset til barnets beste er forsvarlig vurdert. Det er kun adgang til å innhente opplysninger som er nødvendige for behandlingen av saken. 

Her kan du lese høringssvaret fra UNE, rundskriv G-03/2020 om ikrafttredelse av endringene (lenke til regjeringen.no) og Forskrift om endringene (lovdata.no).