Per 13.8.2015 har:

  • Tre barnefamilier har fått en tillatelse til å bo i Norge.
  • Tre barnefamilier har fått avslag etter behandling i nemndmøte, og avgjørelsene var enstemmige.

Saksbehandlingstid

De neste to ukene er det planlagt nemndmøter for å behandle sakene til ytterligere ti uttransporterte barnefamilier. Nemndmøtene vil avlyses dersom UNE ikke har mottatt nok informasjon til avgjøre sakene.

UNE tar sikte på at alle uttransporterte barnefamilier, som har bedt om omgjøring, får svar i løpet av september. Dette avhenger av at UNE har nok informasjon til å avgjøre sakene.

26 omgjøringsanmodninger

Per 13.08.2015 hadde UNE mottatt 26 omgjøringsanmodninger fra barnefamilier som har blitt tvangsreturnert, og befinner seg i utlandet. Familiene fordeler seg på ca  110 personer, hvorav ca  55 barn som har mer enn fire års oppholdstid.

Høyeste prioritet

Justis- og beredskapsdepartementet har bestemt at disse sakene skal ha høyeste prioritet i UNE. Saker til familier som kommer fra land hvor utreiseplikten for tiden er suspendert, skal prioriteres særskilt. UNE har avgjort en slik omgjøringsanmodning, og har ingen andre slike saker til behandling.

En gruppe erfarne saksbehandlere har ansvaret for å forberede sakene. Nemndmedlemmer kalles inn til nemndmøte på forhånd, selv om saken ikke er klar til behandling. På den måten kan sakene behandles i nemndmøte fortløpende, straks UNE har mottatt nok informasjon til å avgjøre sakene.

Gjelder 30 familier

Den nye forskriften, som trådte i kraft 15.06.2015 gjelder 30 familier. Utlendingsmyndighetene har vært i kontakt med alle 30 familier. Forskriften gjelder for barn som: 

  • befinner seg i utlandet, og
  • har blitt tvangsreturnert i perioden 1. juli 2014 til 18. mars 2015, og
  • har oppholdt seg i Norge i fire år eller mer.