Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Andel av sakene i 2021

14 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2021
  :
  159
 • 2020
  :
  117
 • 2019
  :
  83
 • 2018
  :
  72
 • 2017
  :
  84

Behandlede saker siste fem år

 • 2021
  :
  678
 • 2020
  :
  819
 • 2019
  :
  943
 • 2018
  :
  1214
 • 2017
  :
  1791
Andel endrede vedtak 2021
20 %
Andel endrede vedtak 2020
15 %
Andel nemndmøter 2021
8 %
Andel nemndmøter 2020
4 %

Endra vedtak tyder at UNE har teke klagesaka eller førespurnaden om omgjering heilt eller delvis til følgje.

Nemndmøte i UNE kan gå føre seg med eller utan klagaren til stades.