Notatet tar for seg eksempler på vedtak som skal beskrive UNEs praksis hvor det er lagt til grunn at klageren anses som flyktning, jf. utlendingsloven (utl) § 28 første ledd bokstav a, på grunn av medlemsskap i en «spesiell sosial gruppe», jf. utl § 30 første ledd bokstav c.

Notatet er ment som en illustrasjon av hvordan denne konvensjonsgrunnen er vurdert i et utvalg enkeltsaker, og er ikke en uttømmende beskrivelse av praksis på de områdene som omtales. Om lag 70 vedtak er gjennomgått. Vedtakene er innhentet fra seksjonenes praksisoversikter/notater, i tillegg til gjennomgang av praksisbasen. Dessuten ble noen vedtak identifisert ifb. likebehandlingsmøte om sårbare kvinner i april 2015. Notatet er forsøkt inndelt etter noen hovedgrupper av temaet, men denne grupperingen er ikke helt dekkende ettersom gjennomgangen viser at en kvinne som har brutt sosiale og kulturelle normer kan klassifiseres flere kategorier ( ærerelaterte saker, tvangsekteskap, frykt for seksualiserte overgrep m.m.). Gjennomgangen viser at de to største hovedgruppene når det gjelder antall vedtak er anførsler om homofil legning og kjønnslemlestelse, men disse er dekket av egne praksisnotater, og er derfor ikke omtalt i dette notatet.

Les hele praksisnotatet I PDF (1 MB)