Sist oppdatert: 12.01.2023 12.01.2023

Sammendrag: Arbeid

I motsetning til UDI mente nemnda at klagerens praktiske arbeidserfaring tilsa at han må anses som faglært, selv om hans formelle kompetanse gjennom yrkesrettet utdanning var av for kort varighet. Han fikk dermed tillatelse som faglært arbeidstaker.

Bakgrunn

Klageren søkte om arbeidstillatelse for å arbeide fulltid som billakkerer. Vedlagt søknaden var blant annet kopi av klagerens pass, arbeidstilbud, dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring, støtteskriv fra advokat, CV, bekreftelse på bolig, firmaattest fra Brønnøysundregistrene m.v.

UDI avslo fordi de mente at klagerens utdannelse var for kort og at dokumentasjonen på hans yrkeserfaring var for lite detaljert til at han kunne anses som faglært.

UNEs vurdering

Nemnda skrev at det normalt kreves minimum tre års fagutdanning for å kunne anses som faglært, og var enig med UDI i at klagerens to-årige utdanning ikke var tilstrekkelig.

Nemnda mente likevel at klageren hadde spesielle kvalifikasjoner, det vil si at han - gjennom praktisk arbeidserfaring i kombinasjon med utdanningen - har fått kompetanse som tilsvarer minst en norsk fagutdanning på videregående skoles nivå.

Nemnda viste til at klageren til sammen hadde 15 års erfaring som billakkerer, og at dette var dokumentert gjennom oppdaterte attester i klageomgangen. Nemnda var ikke enig med UDI i at attester som utfyller tidligere attester, ikke kan tillegges vekt i vurderingen. Nemnda skrev at utfyllende attester gjerne vil være vanlig i slike saker, fordi attester som klageren har fått i forbindelse med avslutning av et arbeidsforhold ikke har til formål å oppfylle krav til oppholdstillatelse. Siden vurderingene utlendingsmyndighetene skal gjøre, krever andre og mer utfyllende opplysninger, vil dette ofte medføre at klageren ber om utfyllende attester fra sine tidligere arbeidsgivere. Nemnda mente at attestene som var lagt frem i saken, var tilstrekkelig detaljerte i forhold til klagerens arbeidsoppgaver, ansvar og ferdigheter som billakkerer.

Samlet sett mente nemnda at klagerens toårige utdanning som billakkerer og til sammen 15 års yrkeserfaring i samme yrke tilfredsstilte vilkårene om spesielle kvalifikasjoner etter utlendingsforskriften § 6-1 og kravene til dokumentasjon.  

Var dette sammendraget nyttig?