Sist oppdatert: 26.01.2023 26.01.2023

Sammendrag: Studie

Klageren fikk ikke fornyet studietillatelse fordi det nye masterstudiet hun skulle ta, ikke ble ikke ansett som en videreføring av masterstudiet hun allerede hadde fullført.

Bakgrunn

Klageren hadde tidligere hatt studietillatelse i to år for å ta en mastergrad i helseøkonomi og administrasjon. Hun søkte om fornyet oppholdstillatelse for å ta en ny mastergrad, denne gang også innenfor helse- og velferd, men med en internasjonal vinkling. Vedlagt søknaden lå det blant annet kopi av klagerens pass, opptaksbrev, uttalelse fra studiestedet, arbeidsavtale, kontoutskrifter og bekreftelse på bolig.

UDI mente at studiet ikke var en videreføring av klagerens tidligere studier og avslo søknaden.

I klageomgangen påpekte klageren at det nye studiet måtte anses å være en fordypning, siden det ville gi henne innsikt i internasjonale problemstillinger som den første mastergraden ikke inneholdt.

UNEs vurdering

Etter regelverket skal en oppholdstillatelse som hovedregel bare fornyes ved endring i studieplanen hvis den nye utdanningen er en videreføring av det tidligere studiet.

Videreføring betyr at studiet i utgangspunktet må være på et høyere nivå enn det tidligere studiet i Norge. I unntakstilfelle kan en ny mastergrad ses på som en videreføring av tidligere mastergrad. Da må det nye studiet være en fordypning innen det samme fagområdet,og klart øke klagerens mulighet for arbeid som forsker eller opptak til doktorgradsstudier. Det er et vilkår at det nye og/eller det gamle studiestedet bekrefter at det nye studiet er en videreføring.

I denne saken mente UNE at hverken uttalelsene fra det gamle studiestedet eller fra det nye studiestedet ga tilstrekkelig bekreftelse på at det nye studiet ville være en fordypning innenfor samme fagområde. Det nye studiet kunne dermed ikke anses å være en videreføring av klagerens tidligere studier.

UNE presiserte også at det er studiestedet som må bekrefte at det dreier seg om en videreføring, og at det ikke er klagerens egen oppfatning som er avgjørende.

Vilkårene for ny oppholdstillatelse som student var dermed ikke oppfylt.

UNE mente at det heller ikke var sterke menneskelige hensyn i saken eller at klageren hadde en særlig tilknytning til Norge som tilsa at hun likevel skulle få oppholdstillatelse.

Var dette sammendraget nyttig?