Sist oppdatert: 16.07.202216.07.2022

Sammendrag: Tilbakekall

UNE opprettholdt UDIs vedtak om tilbakekall av permanent oppholdstillatelse og tidligere oppholdstillatelser. Bakgrunnen var at klageren da han søkte beskyttelse hadde oppgitt å være fra Somalia, mens det senere kom frem at han egentlig var fra Djibouti.

Bakgrunn

Klageren søkte beskyttelse i 2001 og oppga at han var fra Somalia. Han fikk oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Tillatelsen ble fornyet flere ganger før han fikk permanent oppholdstillatelse i 2005. I politirapport fremgikk det at klageren ved flere anledninger i forbindelse med straffesaker hadde opplyst at han var borger av Djibouti. Det var også gjort funn på Facebook og i valutaregisteret, samt Facetimesamtaler, som underbygget dette.
 

Vurdering

UNE var enig med UDI i at klageren hadde gitt uriktige opplysninger til norske myndigheter om sin identitet. Siden klageren etter det opplyste var mindreårig da han ga uriktige ID-opplysninger, kunne han i mindre grad lastes for det. Dette stilte seg annerledes når han opprettholdt de uriktige opplysningene også etter fylte 18 år. Han måtte derfor anses å ha gitt uriktige opplysninger mot bedre vitende. Klageren ville mest sannsynlig ikke fått tillatelse i Norge hvis det hadde vært kjent at han var fra Djibouti. De uriktige opplysningene hadde også vært avgjørende for at UDI gjentatte ganger hadde ment at klageren ikke kunne utvises, da han ble ansett vernet mot retur til Somalia. Det var derfor grunnlag for å tilbakekalle klagerens permanente oppholdstillatelse og de tillatelsene denne bygget på. UNE mente at det var riktig å tilbakekalle, og viste bl.a. til kontrollhensyn, at uriktige opplysninger undergraver en regulert og kontrollert innvandring, at rettigheter og plikter i Norge i stor grad er knyttet til at man er den man utgir seg for å være og i verste fall kan være knyttet til kriminalitet og utgjøre en sikkerhetsrisiko, samt at det er straffbart å gi riktige opplysninger. Vider viste UNE til allmennpreventive hensyn og misbruk av asylsystemet. Samlet sett var saken såpass alvorlig at tillatelsene burde tilbakekalles.
 
Det var ikke grunnlag for beskyttelse, og forelå heller ikke sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge som kunne gi ny oppholdstillatelse. Klagerens utlendingspass ble inndratt.
 

Var dette sammendraget nyttig?