Sist oppdatert: 02.07.202202.07.2022

Sammendrag: Studie

Klageren fikk ikke ny oppholdstillatelse for å studere i Norge fordi han hadde vært betydelig forsinket i sitt tidligere utdanningsløp.

Bakgrunn

Klageren hadde bodd i Norge i flere år som student og tatt en mastergrad her. Han søkte så om ny oppholdstillatelse for å kunne begynne på en ny mastergrad innenfor et annet fagområde. Sammen med søknaden la han blant annet ved pass, opptaksbrev, karakterutskrift, arbeidskontrakt og lønnsslipper.
 
UDI avslo søknaden og viste til at klageren ikke hadde dokumentert at det nye studieprogrammet var en fortsettelse av det tidligere studiet hans. Videre hadde klageren blitt betydelig forsinket i sine tidligere studier.
 
I klagen forklarte klageren at det nye studiet ville hjelpe ham med å finne arbeid som forsker eller bli tatt opp i et doktorgradsprogram på et senere tidspunkt. Når det gjaldt forsinkelsen, skyldtes dette alvorlig sykdom i nær familie. Han la ved en attest fra en lege, som opplyste at klageren ikke hadde kunnet følge normal studieprogresjon grunnet stress, samt et brev fra det nye studiestedet.
 

UNEs vurdering og konklusjon

UNE viste til at en utlending kan få oppholdstillatelse for å studere i Norge under visse vilkår. Klageren må ha tilsagn om opptak ved en godkjent utdanningsinstitusjon, målet med oppholdet må være fulltidsstudier, klageren må være økonomisk selvforsørget og må kunne dokumentere sin identitet. Ved søknad om fornyet tillatelse for studier i Norge, er hovedregelen at de videre studiene skal være en fortsettelse av de tidligere studiene, for eksempel studier innen samme fagområde, men på et høyere nivå. Det er også mulig å ta en ny mastergrad, dersom denne innebærer en spesialisering innen samme felt.

UNE bemerket at klageren hadde søkt om ny oppholdstillatelse for å begynne på et nytt masterprogram i en annen studieretning enn den fullførte mastergraden hans. Dette innebar en endring i studieplanen. For å innvilge oppholdstillatelse i slike tilfeller, må de tidligere studiene være fullført, og de må være fullført uten betydelige forsinkelser. Mer enn et halvt års forsinkelse i et masterprogram regnes som en betydelig forsinkelse.

Klageren hadde fullført det tidligere masterprogrammet ett år forsinket. UNE merket seg den fremlagte legeattesten, men mente det ikke var dokumentert at klageren hadde blitt forsinket grunnet sykdom. UNE mente derfor at endringen i studieplanen ikke kunne aksepteres, og søknaden om oppholdstillatelse ble avslått. Det var heller ikke sterke menneskelige hensyn i saken som tilsa at klageren kunne få opphold etter utlendingslovens § 38.

Var dette sammendraget nyttig?