Sist oppdatert: 23.09.202123.09.2021

Sammendrag: Reisedokumenter

Klageren fikk ikke utlendingspass for enkeltreise. At hun skulle delta i minnestund og bryllup var ikke "særlige grunner" som tilsa at hun skulle få utstedt utlendingspass for enkeltreise til Etiopia.

Bakgrunn

Klageren fikk midlertidig oppholdstillatelse og flyktningstatus. Samtidig fikk hun reisebevis for flyktninger gyldig for reiser til alle land unntatt Eritrea. Den midlertidige oppholdstillatelsen ble fornyet frem til klageren fikk permanent oppholdstillatelse. Klageren søkte senere om fornyelse av reisebevis, og hun fikk innvilget reisebevis gyldig for alle land unntatt blant annet Eritrea og Etiopia.

Hun søkte deretter om utlendingspass for enkeltreise til Etiopia. Hun ønsket å være med i en minnestund etter et dødsfall i Etiopia noen år tidligere. Vedlagt var et dokument opplyst å være dødsattesten til den avdøde. I tillegg ønsket hun å delta i sitt barns bryllup i Etiopia. Hun la også ved kopi av et dokument oppgitt å være hennes invitasjon til bryllupet. Hun sendte også inn dokumentasjon som blant annet viste at hun hadde uttrykt bekymring for sine barn i Eritrea og Etiopia.

UDI avslo søknaden og mente at det ikke forelå særlige grunner i utlendingsforskriftens forstand. De mente at verken bryllupet eller minnestunden utgjorde en særlig grunn. De pekte også på at dersom formålet er å reise i forbindelse med dødsfall i nærmeste familie, må det også oppgis hvilken relasjon klageren har til personen.

I klageomgangen fortalte klageren at hun hadde mistet sitt barn for noen år siden og opplyste datoen for dødsfallet. Hun hadde ennå ikke hatt mulighet til å begrave barnet. Nå kunne hun miste muligheten til å være til stede på sitt andre barns bryllup.  I klageoversendelsen endret ikke UDI sin tidligere vurdering og viste blant annet til at den innsendte dødsattesten var uklar når det gjaldt navn og alder/fødselsdato for avdøde.

Vurdering og konklusjon

Utlendinger som har fått utstedt reisebevis for flyktninger av norske myndigheter og som ønsker å reise til et område som er unntatt fra reisedokumentets gyldighetsområde, kan få utlendingspass for en enkeltreise dersom det er «særlige grunner» som taler for det, se utlendingsforskriften § 12-5 fjerde ledd. UNE påpekte at dette er et snevert unntak, og det skal helt spesielle omstendigheter til for å gi utlendingspass etter denne bestemmelsen.

UNE mente at det ikke forelå særlige grunner som tilsa at klageren skulle få utstedt utlendingspass for en enkeltreise for å reise til Etiopia. UNE viste til at praksis i disse sakene er at utlendingspass bare gis dersom formålet med reisen er å besøke et nært familiemedlem som er akutt og livstruende syk. Klagerens behov for å reise til Etiopia for å være med på en minnestund og være i barnets bryllup er ikke av en slik karakter. UNE var ellers enig i begrunnelsen i UDIs vedtak og i klageoversendelsen, inkludert uklarhetene knyttet til den fremlagte dødsattesten.

Var dette sammendraget nyttig?