Sist oppdatert: 26.08.202126.08.2021

Sammendrag: Reisedokumenter

Klageren fikk reisebevis for flyktninger. Etter en helhetlig vurdering mente UNE at det ikke lenger var tvil om klagerens identitet og at den oppgitte identiteten nå var sannsynliggjort.

Bakgrunn

Klageren hadde fått midlertidig oppholdstillatelse med flyktningstatus i Norge i UNEs vedtak. Den midlertidige oppholdstillatelsen ble senere fornyet i UDIs vedtak.

Klageren fremla kart-e melli (nasjonalt ID-kort) og shenasnameh (fødselsbok) da hun søkte beskyttelse, men fremla ikke nasjonalt pass. Politiets utlendingsenhet (PU) avdekket ikke noe som tydet på at kart-e melli var falskt eller forfalsket. PU kunne ikke imidlertid ikke utelukke fotobytte når det gjaldt klagerens shenasnameh, samtidig som det ikke ble funnet tegn på dette.

I vedtaket der klageren fikk beskyttelse la UNE til grunn klagerens opplysninger om sin identitet, men mente at klagerens kart-e melli og shenasnameh ikke hadde tilstrekkelig notoritet (pålitelighet) i seg selv til å bidra til å sannsynliggjøre identiteten. UNE merket seg PUs kommentar om at det kan ha skjedd et fotobytte, og at hennes kart-e melli – slik den mottatte kopien av dokumentet fremsto - syntes å være manipulert.

Klageren søkte om reisebevis for flyktninger og fikk endelig avslag i UNEs vedtak. I vedtaket tiltrådte UNE sin tidligere vurdering av klagerens kart-e melli og shenasnameh. UNE bemerket at klageren ikke hadde fremlagt nasjonalt pass og at hun ikke hadde gitt en troverdig forklaring om hvor passet befant seg. UNE mente at det var tvil om hennes identitet og at det derfor var grunnlag for å nekte henne reisebevis, se utlendingsforskriften § 12-1 første ledd bokstav b.

Klageren – ved sin fullmektig – ba om omgjøring av UNEs avslagsvedtak. De viste til at klageren i hovedsak hadde gitt samme forklaring om passet som tidligere. PUs dokumentundersøkelse avdekket ikke noe som tydet på at kart-e melli var falsk/forfalsket, det var derfor ikke holdepunkter for at dokumentet var manipulert. Originaldokumentet viste ikke tegn på at det var manipulert og klageren var villig til å sende det til UNE for nye undersøkelser. Vedlagt fulgte kopi av klagerens kart-e melli. Denne kopien fremsto ikke som manipulert. Klageren fortalte også at det aldri hadde skjedd et bildebytte i fødselsboken, men myndighetene måtte stifte bildet på nytt på grunn av en feil som hadde blitt gjort.

Vurdering og konklusjon

Etter en helhetlig vurdering mente UNE at klagerens opplysninger om sin identitet nå var sannsynliggjort. De viste til PUs vurdering av klagerens kart-e melli, at klageren fremla kopi av sitt kart-e melli som ikke hadde tegn på at det var manipulert, og at hun var villig til å fremlegge dokumentet for UNE for ytterligere undersøkelser. Disse forholdene samlet sannsynliggjorde at klagerens kart-e melli var ekte. UNE mente at klageren derfor hadde sannsynliggjort sin identitet. Det forelå ikke noen særlig grunn til å nekte henne reisebevis.

UNE konkluderte med at klageren hadde sannsynliggjort at den identiteten hun hadde oppgitt til norske myndigheter, var riktig. Vilkårene for å nekte reisebevis var derfor ikke oppfylt.

Var dette sammendraget nyttig?