Sist oppdatert: 19.08.2020 19.08.2020

Sammendrag: Visum

Kvinne fikk ikke visum for å besøke sønnen som er bosatt i Norge. Å gi visum ville utgjøre en trussel mot folkehelsen på grunn av den pågående korona pandemien.

Bakgrunn

Klageren søkte om visum for å besøke sønnen som bor i Norge. UDI avslo søknaden fordi klageren ikke hadde sterk nok tilknytning til hjemlandet. Det var ikke tunge nok velferdshensyn i saken som kunne veie opp for de svake returforutsetningene.  

Vurdering og konklusjon

UNE avslo søknaden med en annen begrunnelse: Norge er gjennom Schengen-avtalen forpliktet til å overholde EUs regelverk for samarbeidet knyttet til visum. En visumsøknad kan avslås hvis ett eller flere Schengen-land mener at klageren er en trussel mot folkehelsen. Regler om dette står i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 810/2009 (visumsforordningen) artikkel 21 (3) d og 32 (1) og i utlendingsloven § 10 første ledd bokstav d.

I forbindelse med koronautbruddet kom Justis- og beredskapsdepartementet 20.03.2020 med en instruks til UDI, GI-08/2020. Instruksen gir nærmere retningslinjer for hvordan visumsøknader i den nærmeste tiden skal behandles. Instruksen sier at UDI skal avslå visumsøknader fordi en innreise vil utgjøre en trussel mot folkehelsen i Norge. Det kan bare gjøres unntak dersom det foreligger «ekstraordinære situasjoner», slik som ved sterke velferdshensyn.

UNE konkluderte med at det å innvilge visumsøknader i denne perioden kan true folkehelsen i Norge. UNE mente også at det ikke foreligger en ekstraordinær situasjon eller sterke velferdshensyn i klagerens sak.

UNE tok ikke stilling til de øvrige vilkårene for visum.

Var dette sammendraget nyttig?