Sist oppdatert: 21.01.2021 21.01.2021

Sammendrag: Studie

Klageren fikk ikke fornyet oppholdstillatelse som student fordi UNE mente at formålet med oppholdet ikke var heltidsstudier.

Bakgrunn

Klageren hadde en midlertidig oppholdstillatelse for å ta en mastergrad ved en norsk høyskole. Han søkte så om fornyet oppholdstillatelse for å begynne på bibelskole.
 
Vedlagt søknaden var blant annet bekreftelse på studieopptak og kontoutskrift. UDI innhentet opplysninger fra Skatteetaten.
 
UDI avslo søknaden fordi de mente det ikke var sannsynliggjort at klageren skulle studere på heltid. UDI viste til at klageren ikke hadde fullført sine tidligere studier, og at det nye studiet var på et lavere nivå. I tillegg hadde klageren arbeidet mer enn tillatt.
 
I klagen fortalte klageren at han ikke fullførte sitt tidligere studium fordi han innså at denne skolen ikke vil gi ham de mulighetene han ønsket. Han er troende kristen, og vil studere ved bibelskolen og deretter reise hjem for å praktisere sin tro. Vedlagt fulgte dokumentasjon på betalt semesteravgift.
 

UNEs vurdering

En student ved en livssynsskole kan på visse vilkår få oppholdstillatelse. Reglene for en slik tillatelse står blant annet i utlendingsloven § 26 og utlendingsforskriften § 6-19 annet ledd. Klageren må være tatt opp ved skolen, og formålet med oppholdet må være heltidsstudier.
 
UNE var enig i UDIs vurdering av saken. UNE viste til UDIs begrunnelse om at klageren ikke hadde hatt normal studieprogresjon og ikke fullført sitt tidligere studium. I tillegg var det nye studiet på et lavere nivå. Videre hadde han det forgående året arbeidet langt mer enn det som er tillatt for studenter (20 timer i uken). Det var derfor ikke sannsynliggjort at klagerens formål med oppholdet i Norge var å studere på heltid.
 
Det forelå heller ikke sterke menneskelige hensyn eller en særlig tilknytning til riket som tilsa en oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Klageren var heller ikke vernet mot retur til India. Søknaden ble derfor avslått.
 

Var dette sammendraget nyttig?