Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken ble behandlet i nemnd med personlig fremmøte.

Klagen ble tatt delvis til følge. Enstemmig.

Sammendraget gjelder klageren og hennes medfølgende barn.

Kvinne søkte beskyttelse i Norge i 2013. Kort tid etter ankomst fødte hun et barn. UDI la ikke klagerens asylforklaring til grunn som troverdig.

UNE ved nemndleder besluttet at vurdering av lovens § 28 skulle avgjøres av nemndleder, etter saksforberedelse av sekretariatet, mens behandling av lovens § 38 skulle behandles i nemndmøte.

Nemnda kom enstemmig til at klageren og barnet fylte vilkårene for en tillatelse med hjemmel i lovens § 38.

For sine vurderinger tok nemnda utgangspunkt i foreliggende dom i saken, der retten kom til at klageren sannsynligvis ikke hadde noe nettverk i hjemlandet og at klageren har uoppgjort gjeld i hjemlandet.

Etter nemndas vurdering kunne det ikke legges til grunn som mest sannsynlig at klageren vil kunne klare å bekoste faste medisiner for barnet som lider av epilepsi. Nemnda la vekt på forholdene i Nigeria, herunder stor fattigdom og usikre inntektsforhold for den aller største delen av befolkningen. Til tross for at flere av klagerens opplysninger fremstod som uklare og ikke troverdige, mente nemnda at det ikke kunne legges til grunn at klageren tilhører et sosialt sjikt i hjemlandet der fremtidige utgifter til varig og regelmessig medisin og helsemessig oppfølging vil være sikret for barnet.

Nemnda kom enstemmig til at sterke menneskelige hensyn tilsa tillatelse etter lovens § 38.

Oppgitt identitet ble ansett ikke sannsynliggjort. Tillatelsen ble gjort begrenset.

Begrensningen kan oppheves dersom klageren fremlegger originalt gyldig nigeriansk pass.

Var dette sammendraget nyttig?