Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke er vesentlige tvilsspørsmål.

Anmodningen ble ikke tatt til følge.

Klageren opplyste å være etnisk somalisk kvinne fra Somali-regionen i Etiopia.

Klageren anførte at hun fryktet å bli forfulgt, fengslet og torturert ved retur til hjemstedet som følge av at hennes far hadde tilknytning til Ogaden National Liberation Front (ONLF).

UNE mente at det ikke forelå fremtidig risiko for at klageren vil bli forfulgt på hjemstedet som følge av farens anførte tilknytning til ONLF.

UNE viste til at det i løpet av 2018 har skjedd store endringer i den politiske situasjonen i Etiopia, herunder i Somali-regionen og i forholdet mellom etiopiske myndigheter og ONLF. UNE viste særlig til at det fremgår av Landinfos respons Etiopia: ONLF og reaksjoner fra myndighetene fra 07.12.2018 at ONLF og den etiopiske regjeringen har inngått fredsavtale, og ONLF er fjernet fra myndighetenes liste over terrororganisasjoner, at personer som var fengslet for tilknytning til ONLF har blitt løslatt, at ledelsen og medlemmer av ONLF har returnert til Etiopia, og at personer som mistenkes for ONLF tilknytning ikke lenger risikerer reaksjoner fra etiopiske myndigheter.

Klageren anførte subsidiært at hennes helsetilstand tilsa at hun må innvilges humanitær oppholdstillatelse på grunnlag av sterke menneskelige hensyn. Det fremgikk av en helseattest at hun var diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

UNE mente at klagerens psykiske helseproblemer ikke nådde terskelen for sterke menneskelige hensyn. Det ble vist til at helseproblemer som utgangspunkt ikke gir grunnlag for oppholdstillatelse i Norge. Det må i tilfelle dreie seg om en alvorlig sinnslidelse, slik som psykoselidelser som klageren ikke kan få behandling for i hjemlandet. Mindre alvorlige tilstander som vanlige former for PTSD er ikke tilstrekkelig.

Var dette sammendraget nyttig?